Nowe prawo

Wykaz oraz profesjonalne omówienia najnowszych zmian w prawie. Eksperci analizują wprowadzone w stanie prawnym zmiany i porównują je do stanu obowiązującego poprzednio.

Najnowsze zmiany w prawie

Niewątpliwie zamierzeniem ustawodawcy przy projektowaniu nowego Prawa wodnego było stworzenie kompleksowej ustawy, która jak najpełniej ureguluje materię związaną z gospodarowaniem wodami. Dlatego też od 2018 roku w Prawie wodnym znajdą się między innymi przepisy dotyczące jednego z instrumentów ekonomicznych związanych z wodami, czyli opłat podwyższonych. Opłaty te będą ponoszone jako sankcja za naruszenie zasad korzystania z usług wodnych w zakresie poboru wód podziemnych i powierzchniowych oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Obecnie opłaty podwyższone unormowane są w ustawie Prawo ochrony środowiska. Zostaną one zastąpione opłatami uregulowanymi w nowym Prawie wodnym, ale jedynie w zakresie opłat dotyczących korzystania z wód. To zaś oznacza, że przedsiębiorcy, których działalność wiąże się przykładowo z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza oraz wprowadzaniem ścieków do wód, w przypadku naruszeń pozwoleń umożliwiających taką działalność będą musieli liczyć się z zastosowaniem sankcji finansowych uregulowanych w dwóch aktach prawnych.

Opłaty podwyższone aktualnie
Obecnie ustawa Prawo ochrony środowiska w odmienny sposób określa sankcje za brak wymaganego pozwolenia oraz za korzystanie ze środowiska z przekroczeniem warunków w nim określonych. W pierwszym przypadku podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek wniesienia tak zwanych opłat podwyższonych, w drugim zaś organy administracji publicznej nakładają administracyjne kary pieniężne. Podstawowe zasady ponoszenia opłat i kar są identyczne, niezależnie od tego, czy chodzi o emisję gazów i pyłów do powietrza, pobór wód czy też wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Co istotne, obecnie obowiązek uiszczenia opłat podwyższonych powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że przedsiębiorca oblicza je samodzielnie, a organy administracji publicznej nie wydają w tym zakresie żadnego rozstrzygnięcia. Wniesienie tych opłat, podobnie jak opłat za korzystanie ze środowiska, powinno nastąpić do 31 marca każdego roku za emisję dokonaną w roku poprzednim. Jeśli zaś podmiot zobowiązany nie dochowa tego terminu, wraz z opłatą podwyższoną powinien wnieść także obliczone samodzielnie, stosownie do regulacji Ordynacji podatkowej, odsetki za zwłokę. Dopiero brak samodzielnego uiszczenia opłat skutkuje ich wymierzeniem w drodze decyzji wydawanej przez marszałka województwa.

Kary administracyjne są natomiast nakładane przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska w drodze decyzji. Na ich zapłatę dany podmiot ma 14 dni, licząc od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary stała się ostateczna. Brak uiszczenia kary w tym terminie sprawia, że jest się dodatkowo zobowiązanym do obliczenia i zapłaty należnych odsetek za zwłokę, stosownie do przepisów Ordynacji podatkowej.

Opłaty podwyższone na nowo
Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczące obowiązków związanych z uiszczaniem opłat za gospodarowanie wodą i ściekami zostaną uchylone. Regulacje dotyczące opłat znajdą się w nowym Prawie wodnym. Nie jest to jednak jedynie proste przeniesienie przepisów do nowej ustawy – odpowiednie uregulowania zostaną bowiem istotnie zmodyfikowane. W nowym Prawie wodnym opłaty podwyższone będą sankcją zarówno za korzystanie z niektórych usług wodnych bez wymaganego pozwolenia, jak i z przekroczeniem jego warunków. Stawki oraz sposób wymierzenia tych opłat będą uregulowane inaczej w zależności od tego, czy dany podmiot nie uzyskał pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego, czy też jedynie naruszył jego warunki.

Jeśli przedsiębiorca będzie działał bez wymaganego pozwolenia, wysokość opłaty podwyższonej będą ustalać Wody Polskie, wydając tzw. informację. Wówczas opłata będzie stanowić 500% należnej opłaty zmiennej odpowiednio: za pobór wód albo za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Ukarany podmiot będzie miał obowiązek ponieść tę opłatę w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o jej nałożeniu. Dopiero gdy opłata nie zostanie uiszczona, Wody Polskie będą miały obowiązek wydać decyzję administracyjną o wymierzeniu opłaty podwyższonej.

Natomiast podmiot, który pobrał wodę, naruszając wymogi pozwolenia wodnoprawnego czy też pozwolenia zintegrowanego, będzie zobowiązany do wniesienia opłaty podwyższonej w wysokości 10-krotności jednostkowej stawki opłaty zmiennej. W przypadku zaś wprowadzania ścieków niezgodnie z pozwoleniem, wysokość opłaty podwyższonej będzie zależeć między innymi od ilości i składu tych ścieków. Dokładną wysokość opłaty w przypadku korzystania z usług wodnych z przekroczeniem warunków z pozwolenia określi, w drodze decyzji, właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, a przedsiębiorca będzie miał obowiązek ją wnieść w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Wątpliwości związane z opłatami podwyższonymi
Wprowadzenie do Prawa wodnego regulacji dotyczących opłat podwyższonych w zakresie korzystania z usług wodnych może być postrzegane jako działanie kontrowersyjne. Wiąże się to między innymi z tym, że sankcje przewidywane przez nową ustawę, nazwane „opłatami podwyższonymi”, będą konstrukcyjnie w zasadzie identyczne jak administracyjne kary pieniężne. Jednocześnie należy pamiętać, że w Prawie ochrony środowiska wciąż znajdować się będą przepisy regulujące opłaty podwyższone na przykład za wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów. Zasady ich ponoszenia będą jednak odmienne. Ukształtowanie opłat podwyższonych w różny sposób na gruncie dwóch aktów prawnych może w przyszłości prowadzić do terminologicznych niejasności, a przede wszystkim wymagać będzie od adresatów przepisów szczególnej ostrożności. 

Czytaj: Nowe prawo wodne wprowadza instytucję oceny wodnoprawnej >>>

Wątpliwości może również budzić to, czy do opłat podwyższonych w Prawie wodnym będzie należało stosować niedawno wprowadzone regulacje Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące administracyjnych kar pieniężnych. Zgodnie bowiem z kodeksową definicją: przez administracyjną karę pieniężną rozumie się określoną w ustawie sankcję o charakterze pieniężnym, nakładaną przez organ administracji publicznej, w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegającego na niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na osobie fizycznej, osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Wydaje się zatem, że opłaty podwyższone unormowane w Prawie wodnym będą stanowić administracyjne kary pieniężne w rozumieniu kodeksu, a zatem przy ich wymierzaniu organy administracji publicznej powinny opierać się także na regulacjach Kodeksu postępowania administracyjnego. Kwestia ta nie jest jednak jednoznaczna, zwłaszcza w świetle zawartego w Prawie wodnym odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie opłat podwyższonych.

Zakaz korzystania z wód
Kolejnym instrumentem sankcyjnym wprowadzanym przez Prawo wodne będzie zakaz korzystania z wód. Będzie on mógł zostać nałożony przez odpowiedni organ Wód Polskich, jeżeli ustali on, że dany zakład (czyli podmiot korzystający z wód, wykonujący urządzenia wodne lub wykonujący inne czynności wymagające zgody wodnoprawnej) działa bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Decyzja zakazująca korzystania z wód będzie ponadto opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności.

Prawo wodne nie określa ram czasowych obowiązywania zakazu korzystania z wód, nie precyzuje także, jakich konkretnie działań zakład, na który został nałożony taki zakaz, nie będzie mógł wykonywać. Wydawać by się mogło, że intencją ustawodawcy było uniemożliwienie zakładom działającym bez wymaganych pozwoleń korzystania z wód do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Stanowisko takie nie znajduje jednak wystarczającego uzasadnienia w świetle treści przepisów Prawa wodnego. Samo pojęcie korzystania z wód zostało bowiem określone w ustawie bardzo szeroko – obejmuje ono powszechne korzystanie z wód, zwykłe korzystanie z wód oraz szczególne korzystanie z wód. Na ostatnie z nich, podobnie jak na korzystanie z usług wodnych, wymagane jest co do zasady uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Podsumowanie
Od stycznia 2018 roku w Prawie wodnym znajdą się nowe regulacje dotyczące sankcji za naruszenie przepisów tej ustawy. Warto przyglądać się, jaka będzie praktyka organów Wód Polskich oraz organów Inspekcji Ochrony Środowiska zarówno w kontekście ustalania opłat podwyższonych, jak i wydawania decyzji w przedmiocie zakazu korzystania z wód. Pierwszym działaniem, które przedsiębiorcy już teraz mogą podjąć, aby uchronić się przed ewentualnymi sankcjami, jest wnikliwe przeanalizowanie, czy ich działalność będzie wymagać pozwolenia wodnoprawnego.

Julia Dolna, Martyna Robakowska, praktyka prawa ochrony środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy
Źródło: portal Co do zasady 

Regulacja, która zacznie obowiązywać od niedzieli przewiduje restrykcyjne wymagania dla kotłów produkowanych i instalowanych w Polsce. Rozwiązania dotyczą kotłów do 500 kW, czyli tych używanych w gospodarstwach domowych oraz małych i średnich zakładach.

Zgodnie z rozporządzeniem, kotły grzewcze, które zostały wyprodukowane do 1 października br., będzie można wprowadzać do obrotu i do użytkowania do końca czerwca 2018 r. Ministerstwo Rozwoju tłumaczyło, że ten okres przejściowy ma pozwolić na sprzedaż i instalację kotłów, które zostały wyprodukowane jeszcze przed wejściem w życie tej regulacji.

Od lipca 2018 r. w Polsce nie będzie można produkować ani instalować pieców o niższej niż piąta klasie emisyjności. W kotłach nie będzie można też instalować rusztów awaryjnych, które najczęściej służą do spalania odpadów komunalnych.

O wprowadzenie zakazu produkcji i stosowania mało ekologicznych pieców grzewczych tzw. kopciuchów od lat postulowały środowiska ekologiczne. Informowały one, że rocznie na 200 tys. sprzedawanych pieców, blisko 3/4 to tanie urządzenia o niskich standardach emisyjnych.

W walce ze smogiem mają też pomóc foliówki, konkretnie opłaty, jakie będziemy płacili od nowego roku chcąc otrzymać jednorazową plastikową torbę w sklepie.

"Przeznaczymy środki z eliminacji torebek foliowych na (...) dopłaty dla ludzi, których dzisiaj nie stać i palą byle czym w byle czym, w byle jakich kotłach i byle jakim paliwem. Żeby zmniejszyć ten dystans, to ubóstwo energetyczne, +oznaczymy+ te pieniądze w budżecie. W najbliższych latach kilkaset milionów złotych przeznaczone zostanie na cel zmniejszenia ubóstwa energetycznego i dystansu energetycznego do najwyżej rozwiniętych krajów z punktu widzenia jakości powietrza" - mówił niedawno wicepremier Mateusz Morawiecki.

Finansową pomoc w wymianie pieców ma również zaoferować Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na razie jednak nie są znane jej szczegóły.

Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda mówił PAP, że w tej sprawie Fundusz chce podpisywać umowy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, które są bliżej potencjalnych chętnych.

Informował, że pierwsze umowy mają zostać podpisane w połowie października. (PAP)

autor: Michał Boroń

edytor: Anna Mackiewicz

mick/ amac/

Nowe przepisy wdrażają do polskiego prawa unijne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa poszukiwania, rozpoznania i wydobycia węglowodorów, ropy i gazu na offshorze, czyli z dna morza. Polska miała wdrożyć te przepisy do połowy lipca 2015 r.

Resort środowiska w trakcie prac nad nowelą tłumaczył, że projekt został ograniczony jedynie do części dotyczącej wdrożenia unijnej dyrektywy offshorowej, a wyłączono z niego elementy gospodarcze. Pierwotny projekt zakładał m.in. nowe regulacje dotyczące wydobycia bursztynu; zmieniać miał też procedurę udzielania koncesji na wydobywanie ropy i gazu; czy wprowadzać procedurę udzielania koncesji węglowodorowych w formie "open door".

Nowela Prawa geologicznego i górniczego ma zwiększyć bezpieczeństwo wydobywania węglowodorów z morza, m.in. dzięki wprowadzeniu nowych mechanizmów reagowania w przypadku awarii. Nad bezpieczeństwem takiej działalności czuwać ma właściwy terytorialnie okręgowy urząd górniczy.

Nowe przepisy uwzględniają kwestie dotyczące m.in. dokumentów, które przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną ze złożami węglowodorów w polskim morzu będą musieli przekazać właściwemu organowi nadzoru górniczego; wprowadzenia obowiązku przesyłania do KE rocznego sprawozdania zawierającego informacje o instalacjach, incydentach, prowadzonych inspekcjach i dochodzeniach oraz wynikach działalności związanej ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich RP; wprowadzenia systemu niezależnej weryfikacji, systemu poufnego zgłaszania problemów dotyczących bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich RP; zmiany rozwiązań ustanawiających strefę bezpieczeństwa (podanie przypadków, kiedy możliwe jest wejście statków do strefy bezpieczeństwa).

Na szelfie kontynentalnym Unii Europejskiej jest w sumie ponad 600 platform wiertniczych, w tym prawie 400 instalacji brytyjskich. Tymczasem Polska ma trzy tego typu obiekty - dwa poszukiwawcze i jeden wiertniczy. Do krajów członkowskich, które posiadają najwięcej instalacji morskich można zaliczyć też Danię, Holandię i Niemcy oraz pozostającą poza UE Norwegię, których spółki kontrolują większość instalacji na Morzu Północnym.

Działalność związana ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich RP nie jest rozwinięta - średnie roczne wydobycie ropy naftowej wynosi ok. 160 tys. ton, natomiast gazu ziemnego 17 mln m sześc. Dla porównania, roczne zużycie gazu w Polsce to ok. 16 mld m sześc.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 12, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

 

Od 1 stycznia 2017 r. wysokie kary za nieprzestrzeganie decyzji środowiskow


Czytaj więcej: Od 1 stycznia 2017 r. wysokie kary za nieprzestrzeganie decyzji środowiskowych

 

 

Z dniem 1 stycznia wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi inwestorom będą groziły wysokie kary pieniężne za nieprzestrzeganie warunków określonych w treści decyzji środowiskowych.

Przedsięwzięcia realizowane z naruszeniem warunków, wymogów oraz obowiązków określonych w treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, będą podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 1 000 000 zł. Ponadto karze podlegać będzie nierealizowanie działań służących zapobieganiu, ograniczaniu i kompensacji znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz naruszenie obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej,

Kara będzie wymierzana w drodze decyzji, wydawanej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który przy ustalaniu jej wymiaru powinien brać pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych naruszeń. Obwiązywać będzie siedmiodniowy termin na jej wniesienie. Odwołania rozpatrywać będzie Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

(Rzeczpospolita/dl)

Zmiany w obrocie gruntami leśnymi

 Z dniem 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2016, poz. 586).

Prezydent podpisał ustawę o ochronie warstwy ozonowej

 W dniu 10 lipca 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881).

Nowa lista rodzajów odpadów, które można poddawać odzyskowi na własne potrzeby

Obowiązuje już nowa lista rodzajów odpadów, które osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalne metody odzysku.

Z dniem 24 stycznia nowe rozporządzenie zastąpiło obowiązujące dotychczas rozporządzenie z 2006 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93) określa również warunki magazynowania tych odpadów oraz dopuszczalne ilości, które te podmioty mogą przyjąć i magazynować w ciągu roku.

Warto zapoznać się ze zmienioną listą, jest ona bowiem krótsza niż wcześniej obowiązująca, a to oznacza, że nie wszystkie odpady, które do tej pory można było poddawać odzyskowi na potrzeby własne, będzie można wciąż w ten sposób wykorzystywać.

Wyłączenia spod przepisów ustawy o odpadach z 2012 r. mają szerszy zakres niż miały wyłączenia spod przepisów starej ustawy z 2001 r.

Przepisów nowej ustawy nie stosuje się m.in. do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów przetworzonych, objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, zgodnie z tym rozporządzeniem. Dlatego materiały przeznaczone do skarmiania zwierząt, dotychczas uwzględnione w rozporządzeniu z 2006 r., nie zostały uwzględnione na nowej liście.

Poniżej pełny wykaz kodów odpadów skreślonych z nowej listy:

02 01 02 - Odpadowa tkanka zwierzęca,

ex 02 01 06 – Odchody zwierząt gospodarskich,

02 01 07 – Odpady z gospodarki leśnej,

02 02 02 – Odpadowa tkanka zwierzęca,

02 03 81 – Odpady z produkcji pasz roślinnych,

02 04 80 – Wysłodki,

02 05 01 – Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania,

02 05 80 – Odpadowa serwatka,

ex 02 06 01 - Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania (powstałe w zakładach przemysłu spożywczego i cukierniczego, np. łom paluszków, ciastek, odpadowe ciasto, polewy, prósze),

16 03 06 – Organiczne odpady Inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80,

16 03 80 – Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,

19 12 01 – Papier i tektura.

W przypadku kodu odpadu 20 01 01 – Papier i tektura zawężono wykorzystywanie odpadów jedynie do używanych książek (do tej pory wszystkie odpady o tym kodzie mogły być wykorzystywane jako paliwo), które można wykorzystywać jedynie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem (kod procesu: R 11). Zmianę wprowadzono z uwagi na fakt, że niektóre antykwariaty zaopatrują się w skupach makulatury.

Nowe rozporządzenie wprowadza w lp. 13 doprecyzowanie polegające na dookreśleniu, że spośród dopuszczonych do wykorzystania jako paliwo lub do wykorzystania jako pod ściółka przy chowie i hodowli zwierząt lub do wykonywania napraw i konserwacji, odpadów o kodzie ex 03 01 05 - Trociny, wióry, ścinki, drewno inne niż wymienione w 03 01 04, wyłącza się trociny, wióry, ścinki pochodzące z obróbki płyt wiórowych. Zmiana to została wprowadzona ze względu na rosnącą liczbę naruszeń odnotowywanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, polegających na przekazywaniu osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, trocin, wiórów i ścinek pochodzących z obróbki płyt wiórowych typu MDF i HDF, zawierających substancje scalające, impregnujące lub laminujące.

Natomiast odpady o kodach: 15 01 01 — Opakowania z papieru i tektury i ex 20 02 02 — Kartony zostały dopuszczone do wykorzystania do przeprowadzek oraz do wykorzystania jako paliwo wyłącznie własnych odpadów — wytworzonych przez osobę fizyczną lub - 28 - jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą lub odpadów wykorzystanych wcześniej przez tę osobę lub jednostkę do przeprowadzek. Ponadto zawężono możliwość wykorzystania opakowań z tekstyliów, wyłącznie do opakowań z tekstyliów w postaci płótna z materiałów naturalnych. Obowiązujące do tej pory rozporządzenie dopuszczało wykorzystanie opakowań z tekstyliów w postaci płótna jutowego do wykorzystania ich funkcji opakowaniowych, natomiast wszystkie opakowania z tekstyliów do wykorzystania drobnych napraw i konserwacji. Od 24 stycznia zawężono wykorzystywanie opakowań z tekstyliów wyłącznie do opakowań z tekstyliów w postaci płótna z materiałów naturalnych do wytwarzania wyrobów okolicznościowych, w tym elementów dekoracji, pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

Warto też podkreślić, że przepisy rozporządzenia nie dopuszczają możliwości przekazywania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami odpadów o kodzie:

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

02 01 03 - Odpadowa masa roślinna,

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji,

ex 20 03 02 - Odpady ulegające biodegradacji.

Przedmiotowe odpady mogą być wykorzystywane w przydomowych kompostownikach wyłącznie przez ich wytwórcę.

Do wykorzystania jako paliwo dopuszczono odpady o kodzie ex 20 02 01 — Odpady drewna z pielęgnacji zadrzewień.

Dla części odpadów wymienionych na liście w załączniku do rozporządzenia narzucono roczne limity masy, jaką osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne mogą przyjmować w ciągu roku.

W nowym rozporządzeniu zweryfikowano i uaktualniono klasyfikację procesów odzysku odpadów, zgodnie z przepisami nowej ustawy o odpadach.

Ewa Saj

Data publikacji: 25 stycznia 2016 r.

Produkty biobójcze to substancje chemiczne stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych (np. pasożytów i drobnoustrojów), w tym także środki odstraszające owady i odkażające, a także przemysłowe substancje chemiczne takie jak farby zabezpieczające statki przed zanieczyszczeniami czy środki konserwujące.

Nowa ustawa umożliwia stosowanie rozporządzenia unijnego nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. W efekcie jej uchwalenia przestała obowiązywać ustawa z 2002 r.

Unijne rozporządzenie ma zapewnić wdrożenie właściwych wymagań prawnych - w tym samym czasie - w ujednolicony sposób w całej Unii Europejskiej.

Nowa ustawa ma umożliwić monitorowanie wprowadzonych do obrotu produktów biobójczych i sprawne wykrycie ewentualnego nimi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska.

W ustawie ujęto m.in. przepisy dotyczące stosowania nowych procedur, wdrożonych rozporządzeniem, takich jak zezwolenie na handel równoległy lub pozwolenie wydawane w procedurze uproszczonej. Dzięki temu łatwiejsze będzie stosowanie polskiego prawa administracyjnego.

W myśl ustawy rozszerzony zostanie nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o nowe jednostki (np. sanitarne inspekcje resortowe), a także zwiększony będzie zakres prowadzonych przez nie kontroli.

Nowe przepisy wprowadzają też surowsze kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, co ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa stosowania produktów biobójczych. Za wprowadzenie do obrotu produktów biobójczych bez pozwolenia wprowadzono karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów groził za to areszt.

W ustawie doprecyzowano działania związane z kontrolą zatruć produktami biobójczymi. Nałożono obowiązek zgłaszania każdego przypadku takiego zatrucia m.in. na lekarza, ratownika medycznego i pielęgniarkę. Do zgłoszenia zatrucia zobowiązano też podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie go do obrotu.

Ustawa wprowadza również dodatkowe przepisy dotyczące np. przyznawania czasu na zużycie istniejących zapasów produktów biobójczych, co jest niezbędne po zmianie warunków pozwolenia lub jego uchyleniu.

Nowe przepisy ustanawiają także obowiązek przedkładania co 5 lat sprawozdań z wykonania przepisów rozporządzenia 528/2012. Sprawozdania mają być przedkładane Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przez m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów.(PAP)

Ustawa krajobrazowa już obowiązuje

 W dniu 11.09.2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015, poz. 774).