Nowe prawo

Wykaz oraz profesjonalne omówienia najnowszych zmian w prawie. Eksperci analizują wprowadzone w stanie prawnym zmiany i porównują je do stanu obowiązującego poprzednio.

Najnowsze zmiany w prawie

Nowe przepisy wdrażają do polskiego prawa unijne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa poszukiwania, rozpoznania i wydobycia węglowodorów, ropy i gazu na offshorze, czyli z dna morza. Polska miała wdrożyć te przepisy do połowy lipca 2015 r.

Resort środowiska w trakcie prac nad nowelą tłumaczył, że projekt został ograniczony jedynie do części dotyczącej wdrożenia unijnej dyrektywy offshorowej, a wyłączono z niego elementy gospodarcze. Pierwotny projekt zakładał m.in. nowe regulacje dotyczące wydobycia bursztynu; zmieniać miał też procedurę udzielania koncesji na wydobywanie ropy i gazu; czy wprowadzać procedurę udzielania koncesji węglowodorowych w formie "open door".

Nowela Prawa geologicznego i górniczego ma zwiększyć bezpieczeństwo wydobywania węglowodorów z morza, m.in. dzięki wprowadzeniu nowych mechanizmów reagowania w przypadku awarii. Nad bezpieczeństwem takiej działalności czuwać ma właściwy terytorialnie okręgowy urząd górniczy.

Nowe przepisy uwzględniają kwestie dotyczące m.in. dokumentów, które przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną ze złożami węglowodorów w polskim morzu będą musieli przekazać właściwemu organowi nadzoru górniczego; wprowadzenia obowiązku przesyłania do KE rocznego sprawozdania zawierającego informacje o instalacjach, incydentach, prowadzonych inspekcjach i dochodzeniach oraz wynikach działalności związanej ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich RP; wprowadzenia systemu niezależnej weryfikacji, systemu poufnego zgłaszania problemów dotyczących bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich RP; zmiany rozwiązań ustanawiających strefę bezpieczeństwa (podanie przypadków, kiedy możliwe jest wejście statków do strefy bezpieczeństwa).

Na szelfie kontynentalnym Unii Europejskiej jest w sumie ponad 600 platform wiertniczych, w tym prawie 400 instalacji brytyjskich. Tymczasem Polska ma trzy tego typu obiekty - dwa poszukiwawcze i jeden wiertniczy. Do krajów członkowskich, które posiadają najwięcej instalacji morskich można zaliczyć też Danię, Holandię i Niemcy oraz pozostającą poza UE Norwegię, których spółki kontrolują większość instalacji na Morzu Północnym.

Działalność związana ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich RP nie jest rozwinięta - średnie roczne wydobycie ropy naftowej wynosi ok. 160 tys. ton, natomiast gazu ziemnego 17 mln m sześc. Dla porównania, roczne zużycie gazu w Polsce to ok. 16 mld m sześc.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 12, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

 

Od 1 stycznia 2017 r. wysokie kary za nieprzestrzeganie decyzji środowiskow


Czytaj więcej: Od 1 stycznia 2017 r. wysokie kary za nieprzestrzeganie decyzji środowiskowych

 

 

Z dniem 1 stycznia wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi inwestorom będą groziły wysokie kary pieniężne za nieprzestrzeganie warunków określonych w treści decyzji środowiskowych.

Przedsięwzięcia realizowane z naruszeniem warunków, wymogów oraz obowiązków określonych w treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, będą podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 1 000 000 zł. Ponadto karze podlegać będzie nierealizowanie działań służących zapobieganiu, ograniczaniu i kompensacji znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz naruszenie obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej,

Kara będzie wymierzana w drodze decyzji, wydawanej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który przy ustalaniu jej wymiaru powinien brać pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych naruszeń. Obwiązywać będzie siedmiodniowy termin na jej wniesienie. Odwołania rozpatrywać będzie Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

(Rzeczpospolita/dl)

Prezydent podpisał ustawę o ochronie warstwy ozonowej

 W dniu 10 lipca 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881).

Zmiany w obrocie gruntami leśnymi

 Z dniem 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2016, poz. 586).

Nowa lista rodzajów odpadów, które można poddawać odzyskowi na własne potrzeby

Obowiązuje już nowa lista rodzajów odpadów, które osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalne metody odzysku.

Z dniem 24 stycznia nowe rozporządzenie zastąpiło obowiązujące dotychczas rozporządzenie z 2006 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93) określa również warunki magazynowania tych odpadów oraz dopuszczalne ilości, które te podmioty mogą przyjąć i magazynować w ciągu roku.

Warto zapoznać się ze zmienioną listą, jest ona bowiem krótsza niż wcześniej obowiązująca, a to oznacza, że nie wszystkie odpady, które do tej pory można było poddawać odzyskowi na potrzeby własne, będzie można wciąż w ten sposób wykorzystywać.

Wyłączenia spod przepisów ustawy o odpadach z 2012 r. mają szerszy zakres niż miały wyłączenia spod przepisów starej ustawy z 2001 r.

Przepisów nowej ustawy nie stosuje się m.in. do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów przetworzonych, objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, zgodnie z tym rozporządzeniem. Dlatego materiały przeznaczone do skarmiania zwierząt, dotychczas uwzględnione w rozporządzeniu z 2006 r., nie zostały uwzględnione na nowej liście.

Poniżej pełny wykaz kodów odpadów skreślonych z nowej listy:

02 01 02 - Odpadowa tkanka zwierzęca,

ex 02 01 06 – Odchody zwierząt gospodarskich,

02 01 07 – Odpady z gospodarki leśnej,

02 02 02 – Odpadowa tkanka zwierzęca,

02 03 81 – Odpady z produkcji pasz roślinnych,

02 04 80 – Wysłodki,

02 05 01 – Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania,

02 05 80 – Odpadowa serwatka,

ex 02 06 01 - Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania (powstałe w zakładach przemysłu spożywczego i cukierniczego, np. łom paluszków, ciastek, odpadowe ciasto, polewy, prósze),

16 03 06 – Organiczne odpady Inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80,

16 03 80 – Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,

19 12 01 – Papier i tektura.

W przypadku kodu odpadu 20 01 01 – Papier i tektura zawężono wykorzystywanie odpadów jedynie do używanych książek (do tej pory wszystkie odpady o tym kodzie mogły być wykorzystywane jako paliwo), które można wykorzystywać jedynie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem (kod procesu: R 11). Zmianę wprowadzono z uwagi na fakt, że niektóre antykwariaty zaopatrują się w skupach makulatury.

Nowe rozporządzenie wprowadza w lp. 13 doprecyzowanie polegające na dookreśleniu, że spośród dopuszczonych do wykorzystania jako paliwo lub do wykorzystania jako pod ściółka przy chowie i hodowli zwierząt lub do wykonywania napraw i konserwacji, odpadów o kodzie ex 03 01 05 - Trociny, wióry, ścinki, drewno inne niż wymienione w 03 01 04, wyłącza się trociny, wióry, ścinki pochodzące z obróbki płyt wiórowych. Zmiana to została wprowadzona ze względu na rosnącą liczbę naruszeń odnotowywanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, polegających na przekazywaniu osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, trocin, wiórów i ścinek pochodzących z obróbki płyt wiórowych typu MDF i HDF, zawierających substancje scalające, impregnujące lub laminujące.

Natomiast odpady o kodach: 15 01 01 — Opakowania z papieru i tektury i ex 20 02 02 — Kartony zostały dopuszczone do wykorzystania do przeprowadzek oraz do wykorzystania jako paliwo wyłącznie własnych odpadów — wytworzonych przez osobę fizyczną lub - 28 - jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą lub odpadów wykorzystanych wcześniej przez tę osobę lub jednostkę do przeprowadzek. Ponadto zawężono możliwość wykorzystania opakowań z tekstyliów, wyłącznie do opakowań z tekstyliów w postaci płótna z materiałów naturalnych. Obowiązujące do tej pory rozporządzenie dopuszczało wykorzystanie opakowań z tekstyliów w postaci płótna jutowego do wykorzystania ich funkcji opakowaniowych, natomiast wszystkie opakowania z tekstyliów do wykorzystania drobnych napraw i konserwacji. Od 24 stycznia zawężono wykorzystywanie opakowań z tekstyliów wyłącznie do opakowań z tekstyliów w postaci płótna z materiałów naturalnych do wytwarzania wyrobów okolicznościowych, w tym elementów dekoracji, pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

Warto też podkreślić, że przepisy rozporządzenia nie dopuszczają możliwości przekazywania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami odpadów o kodzie:

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

02 01 03 - Odpadowa masa roślinna,

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji,

ex 20 03 02 - Odpady ulegające biodegradacji.

Przedmiotowe odpady mogą być wykorzystywane w przydomowych kompostownikach wyłącznie przez ich wytwórcę.

Do wykorzystania jako paliwo dopuszczono odpady o kodzie ex 20 02 01 — Odpady drewna z pielęgnacji zadrzewień.

Dla części odpadów wymienionych na liście w załączniku do rozporządzenia narzucono roczne limity masy, jaką osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne mogą przyjmować w ciągu roku.

W nowym rozporządzeniu zweryfikowano i uaktualniono klasyfikację procesów odzysku odpadów, zgodnie z przepisami nowej ustawy o odpadach.

Ewa Saj

Data publikacji: 25 stycznia 2016 r.

Produkty biobójcze to substancje chemiczne stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych (np. pasożytów i drobnoustrojów), w tym także środki odstraszające owady i odkażające, a także przemysłowe substancje chemiczne takie jak farby zabezpieczające statki przed zanieczyszczeniami czy środki konserwujące.

Nowa ustawa umożliwia stosowanie rozporządzenia unijnego nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. W efekcie jej uchwalenia przestała obowiązywać ustawa z 2002 r.

Unijne rozporządzenie ma zapewnić wdrożenie właściwych wymagań prawnych - w tym samym czasie - w ujednolicony sposób w całej Unii Europejskiej.

Nowa ustawa ma umożliwić monitorowanie wprowadzonych do obrotu produktów biobójczych i sprawne wykrycie ewentualnego nimi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska.

W ustawie ujęto m.in. przepisy dotyczące stosowania nowych procedur, wdrożonych rozporządzeniem, takich jak zezwolenie na handel równoległy lub pozwolenie wydawane w procedurze uproszczonej. Dzięki temu łatwiejsze będzie stosowanie polskiego prawa administracyjnego.

W myśl ustawy rozszerzony zostanie nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o nowe jednostki (np. sanitarne inspekcje resortowe), a także zwiększony będzie zakres prowadzonych przez nie kontroli.

Nowe przepisy wprowadzają też surowsze kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, co ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa stosowania produktów biobójczych. Za wprowadzenie do obrotu produktów biobójczych bez pozwolenia wprowadzono karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów groził za to areszt.

W ustawie doprecyzowano działania związane z kontrolą zatruć produktami biobójczymi. Nałożono obowiązek zgłaszania każdego przypadku takiego zatrucia m.in. na lekarza, ratownika medycznego i pielęgniarkę. Do zgłoszenia zatrucia zobowiązano też podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie go do obrotu.

Ustawa wprowadza również dodatkowe przepisy dotyczące np. przyznawania czasu na zużycie istniejących zapasów produktów biobójczych, co jest niezbędne po zmianie warunków pozwolenia lub jego uchyleniu.

Nowe przepisy ustanawiają także obowiązek przedkładania co 5 lat sprawozdań z wykonania przepisów rozporządzenia 528/2012. Sprawozdania mają być przedkładane Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przez m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów.(PAP)

Ustawa krajobrazowa już obowiązuje

 W dniu 11.09.2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015, poz. 774).

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą handlu uprawnieniami do emisji

 Od 09 września obowiązuje ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. 2015. poz. 1223).

Już obowiązują nowe przepisy dot. ochrony zieleni i zadrzewień

 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1045).

Polecamy: