Zmiany w rozporządzeniach z zakresu charakterystyki energetycznej

 12 stycznia weszły w życie nowelizacje dwóch rozporządzeń z zakresu charakterystyki energetycznej: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 45) oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. poz. 47).

articleImage: Zmiany w rozporządzeniach z zakresu charakterystyki energetycznej fot. Thinkstock


Nowelizacja rozporządzeń jest konsekwencją wejścia w życie 1 stycznia 2013 r. ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 951), która wprowadza zmiany w wielu aktach prawnych poprzez zastąpienie użytych w różnych przypadkach wyrazów „minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”. Nazewnictwo ujednolicono także w rozporządzeniach.

Ponadto w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową zmieniony został w załączniku wzór świadectwa stwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu uprawniającego do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej.