Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Za rekultywację wód odpowiada sprawca zanieczyszczenia

Za rekultywację wód odpowiada sprawca zanieczyszczenia

12.06.18

Organ ochrony środowiska podejmuje działania zapobiegawcze lub naprawcze, tylko wówczas, gdy z uwagi na zagrożenie dla zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku, konieczne jest ich niezwłoczne podjęcie. 

articleImage: Za rekultywację wód odpowiada sprawca zanieczyszczenia fot. Thinkstock

Pytanie:
Kto jest podmiotem odpowiedzialnym w świetle obowiązujących przepisów za rekultywację jezior?

Odpowiedź:
Za rekultywację wód, w tym jezior, w świetle obowiązujących przepisów odpowiada sprawca zanieczyszczenia.

Potrzeba rekultywacji wynika ze złego stanu wód powierzchniowych, w tym jezior.

Jak wynika z art. 52 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2017 r. prawo wodne - dalej pr.wod., ocena stanu wód powierzchniowych obejmuje klasyfikację stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego tych wód. Oceny dokonuje się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 53 ust. 4 pr.wod., a ochrona wód jest realizowana z uwzględnieniem przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś.

Zgodnie z art. 3 pkt 39 p.o.ś., mówiąc o środowisku rozumieć przez to należy ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami.

Biorąc więc za podstawę regulacje p.o.ś., należy w pierwszej kolejności do zaistniałej szkody zastosować art. 7 p.o.ś., który podaje zasadę "zanieczyszczający płaci".

Powyższy pogląd potwierdzony został w ustawie z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie - dalej u.n.ś.ś., zgodnie z którą organ ochrony środowiska podejmuje działania zapobiegawcze lub naprawcze, tylko wówczas gdy z uwagi na zagrożenie dla zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku, konieczne jest niezwłoczne podjęcie tych działań - art. 16 pkt. 2 u.n.s.ś. W przeciwnym wypadku działania naprawcze spadną na sprawcę zanieczyszczenia wody, w tym jeziora.

Jednocześnie ustawa szczególna, w art. 389 pkt 4 pr.wod., zobowiązuje do posiadania pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie robót związanych z rekultywacją wód.

Obligatoryjnie obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na rekultywację wód spoczywa na wytwórcach ścieków przemysłowych - art. 391 pr.wod. 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE