Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » WSA: deklaracja śmieciowa nie może być składana pod rygorem odpowiedzialności karnej

WSA: deklaracja śmieciowa nie może być składana pod rygorem odpowiedzialności karnej

15.02.18

Zamieszczenie we wzorze deklaracji pouczenia o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym stanowi przekroczenie upoważnienia ustawowego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. 

articleImage: WSA: deklaracja śmieciowa nie może być składana pod rygorem odpowiedzialności karnej fot. Thinkstock

Prokurator rejonowy zaskarżył uchwałę rady gminy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wraz z załącznikiem, zarzucając jej naruszenie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1) oraz przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6n ust. 1). Naruszenie, w ocenie prokuratora, miało polegać na zobowiązaniu składających deklarację do złożenia oświadczenia o zgodności z prawdą podanych danych, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Skarżący wskazywał, że nie ma jakichkolwiek przepisów ustawowych, które nadawałyby radzie ogólną kompetencję do stanowienia aktów prawa miejscowego, których poszanowanie wymuszane byłoby odpowiedzialnością karną. Prokurator podkreślił, że w ustawie każdorazowo zawarta musi być norma kompetencyjna upoważniająca organy samorządu terytorialnego do tego typu działań. Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny.

WSA uznał zarzuty skargi prokuratora za uzasadnione. Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego (zob. wyrok z dnia 16 lutego 2016 r. sygn. akt. II FSK 3302/15, LEX nr 2036535), organy władzy publicznej, do których należy zaliczyć organy samorządowe, mogą działać na podstawie i w granicach prawa. Zasada ta, wyrażona w art. 7 Konstytucji RP stanowi "gwarancję ochrony obywateli przed omnipotencją organów państwa".

Przepis art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiera upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego, określającego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Jak wskazał WSA, przepis ten w sposób enumeratywny i wyczerpujący określa kwestie, które należy uregulować uchwałą i nie można z niego wywieść upoważnienia do zamieszczenia w deklaracji pouczenia o odpowiedzialności karnej.

 Ustawa o odpadach. Komentarz

WSA podkreślił, ze zamieszczenie we wzorze deklaracji pouczenia o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym stanowi przekroczenie upoważnienia ustawowego. Działanie to należy kwalifikować jako naruszenie prawa w rozumieniu przepisu art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Powyższe obliguje sąd do stwierdzenia jej nieważności w zaskarżonej części.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r., sygn. akt II SA/Łd 645/17 

 

Dorian Lesner 15.02.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE