Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Szybka nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku

Szybka nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku

13.09.17

To przepisy, które interesują wiele podmiotów. Szkoda, że tak niewielu zaproszono do konsultacji nowych regulacji.

articleImage: Szybka nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku fot. Thinkstock

Zmiany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz w ustawie o ochronie przyrody – miałyby wejść w życie już w przyszłym roku. Tak przewiduje projekt z dnia 25 sierpnia 2017 r., autorstwa Ministerstwa Środowiska.

Celem tej nowelizacji, zgodnie z uzasadnieniem do projektu, jest dalsze usprawnienie funkcjonowania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ). Projektowana zmiana zakłada uproszczenie struktury organizacyjnej urzędów obsługujących GDOŚ i RDOŚ poprzez utworzenie państwowej jednostki organizacyjnej – Dyrekcji Ochrony Środowiska (DOŚ). W skład DOŚ miałaby wchodzić centrala (jako urząd obsługujący GDOŚ) i oddziały regionalne (jako urzędy obsługujące RDOŚ). Projektowane rozwiązanie w pewnym zakresie wzorowane było na ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z koncepcją autorów nowelizacji, DOŚ miałby przejąć sprawy RDOŚ w zakresie gospodarki finansowej oraz spraw kadrowych, co miałoby pozwolić RDOŚ skupić się na wykonywaniu zadań ustawowych w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody. Projektowane zmiany, zgodnie z zapewnieniami projektodawców, nie zmieniają zadań i kompetencji GDOŚ i RDOŚ w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody ani nie prowadzą do likwidacji GDOŚ czy RDOŚ, lecz do ich przekształcenia, odpowiednio w centralę i oddziały regionalne DOŚ.

Zapowiedź zmiany ustawy z 3 października 2008 r., jednego ze sztandarowych aktów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska, wzbudza zrozumiałe zainteresowanie wielu środowisk. Nie ulega wątpliwości, że zaproponowane przepisy będą również przedmiotem wnikliwej analizy ze strony Komisji Europejskiej, ponieważ zmieniana ustawa, jest m.in. owocem transpozycji dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska, która to dyrektywa stanowi fundament unijnego prawa ochrony środowiska.

Autorzy nowelizacji przewidują, że ustawa zmieniająca wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem niektórych przepisów o charakterze organizacyjnym, które wejdą w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia. Projekt nowelizacji został przekazany już do konsultacji społecznych, o czym informuje pismo Ministra Środowiska (DP-WL.0230.57.2017.WB) zamieszczone na stronie RCL. Krąg zaproszonych do konsultacji podmiotów jest jednak bardzo skromny (9), a termin zgłaszania uwag skrócony został do zaledwie 4 dni od dnia otrzymania wspomnianego wyżej pisma.

Autor:
Agnieszka Oleksyn-Wajda
Radca prawny.
Kierownik studiów podyplomowych „Prawo Ochrony Środowiska” na Uczelni Łazarskiego.
 
Czytaj: Ostatnie dni rekrutacji na studia podyplomowe „Prawo ochrony środowiska” >>>

 

13.09.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE