Prawidłowe postępowanie z odpadami - szkolenia dla rolników

articleImage: Prawidłowe postępowanie z odpadami - szkolenia dla rolników fot. Thinkstock

Od października do listopada dwa tysiące rolników z całego Mazowsza ma szansę wziąć udział w szkoleniach dotyczących prawidłowego postępowania z niebezpiecznymi odpadami. Są to w szczególności odpady zawierające azbest, zużyte baterie i akumulatory czy opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, oleje odpadowe, zużyte opony, odpady weterynaryjne i padłe zwierzęta.

Pozyskana wiedza ma bardzo duże znaczenie w kontekście ubiegania się przez rolników o dopłaty bezpośrednie. Wymagana w tym wypadku dobra praktyka rolnicza nakazuje właściwe postępowanie z odpadami.

Wykłady dotyczyć będą również znaczenia planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, województwa, powiatu i gminy, a także roli mieszkańców w budowie systemów zbierania odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych. Uczestnicy dowiedzą się m.in. na czym polega i co daje selektywne zbieranie odpadów, jakie są zasady ich klasyfikacji. Szczegółowo omówione zostaną także zasady postępowania z odpadami wytwarzanymi na terenach wiejskich. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają także wyczerpujące materiały szkoleniowe.  

Koszt tegorocznych szkoleń to około 150 tys. zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu województwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Szkolenia przeprowadzi Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań.

ekoinfo.pl