Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » NSA: decyzję środowiskową może podważyć kontrraport

NSA: decyzję środowiskową może podważyć kontrraport

10.10.17

Raport inwestora w sprawie odziaływania elektrowni wiatrowej na środowisko można było podważyć tylko poprzez sporządzenie kontrraportu, a nie poprzez żądanie od wójta przeprowadzenia dodatkowych analiz – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny odmawiając unieważnienia decyzji.  

articleImage: NSA: decyzję środowiskową może podważyć kontrraport fot. Thinkstock

Sprawa ma długą historię. 22 maja 2009 r. po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wójt gminy Ełk określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację farmy wiatrowej w Borkach.

Nadmierny hałas i szkodliwość
Z wnioskami o stwierdzenie nieważności tej decyzji wystąpili właściciele kilku działek, którzy uznali, że wiatraki będą zagrażać ludziom i ptakom. A także, że bliskość obszaru chronionego Natura 2000 jest przeszkodą w budowie elektrowni.

Decyzję wójta mieszkańcy zaskarżyli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO nie unieważniło decyzji wójta. Zdaniem Kolegium, z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie wynikało, że powstanie nadmierny hałas w tej okolicy oraz, że ucierpi na inwestycji przyroda objęta w obszarze Natura 2000.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, a ten wyrokiem z 11.10.2016 r. skargę mieszkańców oddalił.

Wiatraki są bezpieczne
Analiza zarzutów nie pozwalała, zdaniem WSA, na przyjęcie, że decyzja wydana została z rażącym naruszeniem przepisów prawa.

Wskazano, że raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko spełnia wymagania określone w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiera elementy wskazane w art. 66 tej ustawy. W raporcie przedstawiono opis analizowanych wariantów, dokonano ich analizy oraz wskazano najkorzystniejszy, w ocenie inwestora, wariant realizacji przedsięwzięcia. Na terenie planowanej inwestycji nie występują żadne z gatunków roślin objętych ochroną na mocy obowiązującego prawa. W pobliżu nie ma gniazd dużych gatunków ptaków, dla których inwestycja mogłaby być zagrożeniem. Nie występują duże obszarowo tereny leśne, jedynie w postaci skupisk śródpolnych. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na ludzi i zwierzęta. Lokalizacja przedsięwzięcia planowana jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Skarga do NSA
Właściciele działek nie dawali za wygraną i złożyli kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ich zdaniem, decyzję o budowie elektrowni należy usunąć z obiegu, gdyż nastąpiło rażące naruszenie prawa w postaci braku konsultacji społecznych, tj. zawiadomień mieszkańców. Ponadto w sprawie powinien się wypowiedzieć Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a nie starosta.

NSA tej argumentacji nie podzielił i skargę oddalił.

Brak analizy ornitologicznej nie miał wpływu
Zdaniem NSA, raport oddziaływania na środowisko, który przedstawił inwestor, nie zawierał rażących błędów. A tylko te miałyby znaczenie dla unieważnienia decyzji środowiskowej.

– Wójt z urzędu nie miał obowiązku przeprowadzać dodatkowej analizy oddziaływania inwestycji na środowisko. W strefie budowy nie występują gatunki chronione drzew i zwierząt. Uwzględniono też w raporcie efekt akustyczny – wyjaśniała wyrok sędzia Marzenna Linska-Wawrzon. – Tereny otaczające inwestycję to obszary rolne, przepisowo oddalone od chronionej strefy Natura 2000 – dodała sędzia. Organ nie miał obowiązku zlecania ekspertom przeprowadzenia dodatkowej analizy ornitologicznej.

Co do komunikacji z mieszkańcami, to – według NSA – byłą ona zgodna z prawem, gdyż wójt nie miał obowiązku indywidualnego powiadamiania mieszkańców.

Podkreśliła także, że co prawda raport nie był doskonały i zupełnie jasny, ale jego wady nie mogły być podważone w postępowaniu nadzwyczajnym, jakim jest unieważnienie decyzji (wady decyzji określone w art. 156 § 1 k.p.a.). Raport można było podważyć tylko poprzez sporządzenie kontrraportu, a nie żądanie przeprowadzenia dodatkowych analiz.

Wyrok NSA z 27.09.2017 r., sygnatura akt II OSK 540/17

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE