Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Nowe Prawo wodne zmieni dotychczasowe zasady gospodarowania wodami

Nowe Prawo wodne zmieni dotychczasowe zasady gospodarowania wodami

11.09.17

Sejm uchwalił jedną z najbardziej wyczekiwanych ustaw z zakresu ochrony środowiska – Prawo wodne. Ten liczący ponad 570 artykułów akt prawny wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. i istotnie zmieni dotychczasowe zasady gospodarowania wodami.  

articleImage: Nowe Prawo wodne zmieni dotychczasowe zasady gospodarowania wodami fot. Thinkstock

Kilkuletnie prace nad reformą Prawa wodnego miały na celu przede wszystkim pełną implementację Ramowej Dyrektywy Wodnej (dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej). Publikowane w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy kolejne projekty ustawy wzbudzały liczne kontrowersje i budziły niepokój osób fizycznych, przedsiębiorców i organów administracji.

Nowy superurząd – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Od 1 stycznia 2018 r. najważniejszą instytucją w zakresie gospodarowania wodami będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej: Wody Polskie). Ta nowo utworzona państwowa osoba prawna będzie nie tylko wykonywać znaczną część uprawnień właścicielskich przysługujących Skarbowi Państwa, ale również władczo rozstrzygać sprawy administracyjne. Pracami tego urzędu będzie kierował prezes Wód Polskich, wybierany przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej (obecnie: Minister Środowiska).

To do właściwych organów Wód Polskich należeć będzie m.in. wydawanie pozwoleń i tzw. ocen wodnoprawnych, a ponadto przeprowadzanie kontroli prawidłowości gospodarowania wodami, a także prowadzenie Hydroportalu, który zastąpi kataster wodny.

Znaczącemu ograniczeniu w zakresie gospodarowania wodami ulegną kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności starostów. Istotną rolę odgrywać będzie Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który zyska spore kompetencje w sprawach dotyczących śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Prawo pierwokupu w przypadku transakcji obejmujących grunty pokryte śródlądowymi wodami stojącymi
Jednym z najistotniejszych dla praktyki obrotu rozwiązań wprowadzonych przez Prawo wodne jest ustanowienie ustawowego prawa pierwokupu Skarbu Państwa w odniesieniu do wszelkich gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi, niezależnie od powierzchni takich wód czy samego gruntu. Tym samym każda transakcja sprzedaży nieruchomości, na której znajdują się śródlądowe wody stojące, będzie mogła dojść do skutku, jeśli reprezentujący Skarb Państwa starosta nie skorzysta z prawa pierwokupu. Organ ten będzie miał miesiąc na złożenie oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, a termin ten liczony będzie od otrzymania zawiadomienia o zawartej umowie zobowiązującej.

Wodami stojącymi w rozumieniu Prawo wodnego są wody śródlądowe w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi.

Nowa ustawa nie określa skutków zbycia nieruchomości bez zawiadomienia Skarbu Państwa. W tym zakresie znajdą więc zastosowanie ogólne regulacje Kodeksu cywilnego. A zatem zbycie nieruchomości pokrytej śródlądowymi wodami stojącymi bez zawiadomienia właściwego starosty będzie bezwzględnie nieważne.

W praktyce pojawią się zapewne wątpliwości, czy w danym stanie faktycznym mamy do czynienia z gruntem pod śródlądowymi wodami stojącymi. Aby wyeliminować niejasności interpretacyjne, w nowych przepisach przewidziano procedurę ustalenia charakteru wód. Ze stosownym wnioskiem wystąpić może właściciel gruntu przyległego do wód. Warto jednak zwrócić uwagę, że wniosek ten ma zawierać dość skomplikowane dane, takie jak opis elementów hydromorfologicznych wód czy analiza historyczna przynależności tych wód do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych. Nadto obligatoryjnym załącznikiem do wniosku są mapy sytuacyjno-wysokościowe obrazujące przebieg wód od ujścia do źródeł. Decyzję ustalającą charakter wód wydawać będzie Minister Środowiska.

Ocena wodnoprawna jako nowy wymóg poprzedzający realizację niektórych inwestycji
Uzyskanie oceny wodnoprawnej będzie wymagane przed realizacją przedsięwzięć, które mogą wpłynąć na osiągnięcie celów środowiskowych w zakresie m.in. korzystania z usług wodnych czy wykonywania urządzeń wodnych. Szczegółowy katalog takich inwestycji i działań zostanie określony w rozporządzeniu.

Jeśli z analizy przedłożonej przez inwestora dokumentacji będzie wynikało, że planowane przedsięwzięcie wpłynie niekorzystnie na osiągnięcie celów środowiskowych, inwestycja będzie mogła zostać zrealizowana tylko jeśli wnioskodawca wykaże, że spełnione zostały warunki umożliwiające nieosiągnięcie dobrego stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego wód czy też niezapobieżenie pogorszeniu stanu jednolitych wód podziemnych.

Przejdź do strony artykułu: « »
11.09.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 1)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE