Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Nowe prawo wodne już od 1 stycznia 2018 r.

Nowe prawo wodne już od 1 stycznia 2018 r.

27.12.17

Już 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, która zmienia między innymi dotychczasową strukturę organów oraz zasady gospodarowania wodami.  

articleImage: Nowe prawo wodne już od 1 stycznia 2018 r. fot. Thinkstock

Nowe przepisy uchwalono przede wszystkim w celu pełnego wdrożenia do polskiego porządku prawnego Ramowej Dyrektywy Wodnej. Powołane zostanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które będzie zarządzać ogromnym majątkiem. W skład Wód Polskich wchodzić będą cztery do tej pory odrębne instytucje: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy zlewni oraz nadzory wodne.

Nowa struktura organów
Od 2018 roku gospodarowaniem zasobami wodnymi co do zasady będzie zajmował się jeden podmiot: Wody Polskie. Wiele kompetencji i zadań zostanie przydzielonych jednostkom organizacyjnym i organom wyróżnianym w ramach jego struktury. Niemniej istotną rolę w zakresie zarządzania wodami będą odgrywać też minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej oraz minister właściwy do spraw gospodarki wodnej. Od 1 stycznia w tym obszarze osłabiona zostanie natomiast pozycja organów jednostek samorządu terytorialnego, co widać chociażby na przykładzie pozwoleń wodnoprawnych. Więcej >>>

Instytucja oceny wodnoprawnej
Ustawa wprowadza zmiany w zakresie reglamentacji korzystania z wód. W myśl ustawy reglamentacja ta ma być realizowana w ramach tzw. zgód wodnoprawnych, które obejmują w szczególności wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego i wydanie oceny wodnoprawnej. Zgłoszenie i pozwolenie wodnoprawne to rozwiązania znane i funkcjonujące w polskim porządku prawnym, zupełną nowością jest natomiast ocena wodnoprawna. W praktyce jest to decyzja administracyjna, odrębna od pozwolenia wodnoprawnego czy innych decyzji związanych z korzystaniem ze środowiska, której uzyskanie jest wymagane przed przystąpieniem do realizacji niektórych przedsięwzięć, mogących oddziaływać na środowisko wodne. Więcej >>>

 Nowe Prawo wodne >>>

Sankcje za naruszenie wymogów
Pobór wód (odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi) bez pozwolenia wodnoprawnego lub z jego naruszeniem wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia tzw. opłat podwyższonych. Wysokość opłat podwyższonych zależeć będzie od tego, czy podmiot działa bez wymaganego pozwolenia czy też z przekroczeniem jego warunków. 

Warto także zwrócić uwagę na nową sankcję za brak pozwolenia wodnoprawnego. W takim przypadku Wody Polskie będą mogły wydać decyzję o zakazie korzystania z wód przez dany zakład. Co istotne, organy będą zobowiązane nadawać takiej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Więcej >>>

Czy "stare" pozwolenia wodnoprawne tracą ważność?
Ustawodawca nie wprowadził co do zasady obowiązku uzyskiwania nowych pozwoleń wodnoprawnych w miejsce pozwoleń wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych. Pozwolenia wodnoprawne wydane na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów zachowają moc także po wejściu w życie nowego Prawa wodnego z kilkoma wyjątkami. Więcej >>> 

 

27.12.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE