Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Nie zawsze trzeba informować o zakończeniu eksploatacji instalacji

Nie zawsze trzeba informować o zakończeniu eksploatacji instalacji

02.05.18

Prowadzący instalację objętą pozwoleniem w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza nie jest zobowiązany z mocy prawa do powiadomienia organu ochrony środowiska o zakończeniu eksploatacji instalacji po wygaśnięciu ww. pozwolenia.  

articleImage: Nie zawsze trzeba informować o zakończeniu eksploatacji instalacji fot. Thinkstock

Pytanie:
Zakład posiadał pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza, które wygasło z uwagi na koniec terminu ważności, na który zostało wydane. Od tego momentu instalacja powodująca emisję i objęta ww. pozwoleniem przestała być eksploatowana.

Czy w związku z powyższym przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić organ wydający pozwolenie o zakończeniu eksploatacji przedmiotowej instalacji?

Odpowiedź:
W mojej ocenie prowadzący instalację objętą pozwoleniem w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza nie jest zobowiązany z mocy prawa do powiadomienia organu ochrony środowiska właściwego do wydania tego pozwolenia, o zakończeniu eksploatacji instalacji po wygaśnięciu ww. pozwolenia. Gdyby instalacja przestała być eksploatowana w okresie ważności pozwolenia, a w decyzji udzielającej tego pozwolenia wskazano obowiązek informowania organu o zmianach w instalacji, wtedy należałoby powiadomić o zakończeniu eksploatacji instalacji i organ miałby podstawy do wygaszenia pozwolenia.

Zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś., pozwolenie wygasa po upływie czasu, na jaki zostało wydane.

Według art. 193 ust. 1 pkt 2 p.o.ś. jeżeli podmiot przestał być prowadzącym instalację w rozumieniu ustawy, lub z innych powodów pozwolenie stało się bezprzedmiotowe.

W danym przypadku zastosowanie ma art. 193 ust. 1 pkt 1 p.o.ś.

Według art. 193 ust. 3 p.o.ś. organ właściwy do wydania pozwolenia stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie pozwolenia, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8.

Ww. przepis nie obejmuje art. 193 ust. 1 pkt 1 p.o.ś., czyli wskazanej w pytaniu sytuacja.

Pozwolenie po prostu wygasło. Organ powinien mieć takie informacje, ponieważ zobowiązany jest do prowadzenia wykazu (dostępnych publicznie w ramach informacji o środowisku) takich pozwoleń (decyzji administracyjnych).

W praktyce prowadzący instalację często informują organ ochrony środowiska właściwy do wydania pozwolenia oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zaprzestaniu eksploatacji instalacji, w celu uniknięcia nieporozumień związanych np. z kontrolą WIOŚ lub pismami organu o wygaśnięciu pozwolenia i obowiązku uzyskania nowego, nieprzedkładania wymaganych pomiarów itp. 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE