Strona główna » Wiedza » Aktualności » Melioracje wodne - rola i zadania marszałka województwa

Melioracje wodne - rola i zadania marszałka województwa

25.08.08

Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami. Regulacja stosunków wodnych w innych celach, na przykład odwodnienie w celu wykonania prac budowlanych lub zabezpieczenia budynków przed podtopieniem i wilgocią, nie stanowi melioracji.

articleImage: Melioracje wodne - rola i zadania marszałka województwa fot. Thinkstock
Do marszałka województwa należy programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowanych z udziałem środków Skarbu Państwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Zadania te marszałkowie województw wykonują przy pomocy wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych. Zarządy te są samorządowymi jednostkami budżetowymi województw, powołanymi do życia na podstawie uchwał sejmików wojewódzkich. Podstawą prawną powołania tych jednostek jest wyłącznie ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim, a w szczególności jej art. 8 ust. 1, zgodnie z którym województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne w celu wykonywania zadań. Ponieważ zadaniem marszałka województwa, jako zadaniem z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez samorząd województwa, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego, jest wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, m.in. istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy, w całej Polsce zdecydowano o powołaniu do wykonywania tego zadania odrębnych od urzędów marszałkowskich, jednostek budżetowych na bazie dawnych wojewódzkich zarządów inwestycji rolniczych, mimo iż samo Prawo wodne takiego rozwiązania nie przewiduje. Pomimo powołania jednostek organizacyjnych do spraw związanych z melioracjami, decyzje administracyjne w zakresie melioracji wodnych, przewidziane Prawem wodnym, pozostają w kompetencji marszałka województwa, chyba, że marszałek na mocy art. 46 ust. 2 ww. ustawy o samorządzie województwa, upoważni dyrektora wojewódzkiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych, jako kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, do wydawania w imieniu marszałka tych decyzji.
Danuta Pikor 25.08.08
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 5 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Staszek IP: *.*.* 21-09-2007
  Moim zdaniem, o możliwości wniesienia skargi decyzduje nie ustrojowy charakter organu, lecz charakter czynności prawnej. <br>

  Znalazłem takie orzeczenie związane z mianowaniem ławników:
  \"Do kategorii czynności z zakresu administracji publicznej, wymienionych w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zaliczyć należy materialno-techniczne czynności określone przepisem art. 164 § 2 i § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, polegające na dokonaniu przez prezesa właściwego sądu zawiadomienia ławników o wyborze, odebraniu od nich ślubowania, wpisaniu ich na listę ławników i wydaniu im legitymacji\" (postanowienie WSA w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2005 r., II SAB/Bd 23/04, OSP 2006, nr 3, poz. 30).

  Wydaje mi się, że tu powinien być zastosowany podobny tok rozumowania.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Mirosław Żukowski IP: *.*.* 20-09-2007
  Za cały komentarz proponuję wiersz Czesława Miłosza pt. " Z chłopa król"

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Jolka S. IP: *.*.* 20-09-2007
  Nie bardzo wiem jaki przepis prawa stanowi, iż Prezydent jest organem administracji. Wątpliwość ta może zaważyć na skuteczności złożenia ewentualnej skargi do sądu administracyjnego. Prezydent jest organem konstytucyjnym, znajdującym się niejako \"poza\" organami władzy wykonawczej, które, co do zasady, są organami administracji publicznej. No cóż, kwestia ta jest niewątpliwie bardzo ciekawa i mam nadzieję, że uzyskamy informacje na temat dalszych losów tej sprawy.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Staszek IP: *.*.* 20-09-2007
  Moim zdaniem powinni złożyć skargę na bezczynność organu administracji do sądu administracyjnego.
  Paradoksalne jest to, że:
  1) Prezydent złamał przepisy tzw. urzędniczego prawa pracy, mimo, że jest profesorem prawa pracy,
  2) Prezydent złamał Konstytucję, mimo, że ma czuwać nad jej przestrzeganiem.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Jolka S. IP: *.*.* 20-09-2007
  Cóż, Pan Prezydent uważa się za szafarza dóbr wszelakich, a wobec tego, we własnym mniemaniu, może wedle włsanego 'widzimisię' odmówić mianowania sędziego. Ciekawa jestem, czy takiego zachowania nie można zakwalifikowac jako złamania przepisów Konstytucji, z których jasno wynika, iż stoi on na straży przestrzegania prawa. No chyba, że Pan Prezydent dojdzie równiez do przekonania, że może, ale przecież nie musi stać na straży przestrzegania prawa.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE