Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Jakość paliw stałych pod kontrolą

Jakość paliw stałych pod kontrolą

07.03.18

Przyjęty przez rząd projekt zakłada wprowadzenie mechanizmów umożliwiających monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw stałych. Przedsiębiorcom, którzy nie dostosują się do nowych przepisów grożą kary do pół miliona zł, a nawet trzy lata pozbawiania wolności.

articleImage: Jakość paliw stałych pod kontrolą fot. Thinkstock

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przedłożony przez ministra energii. Projekt zakłada wprowadzenie mechanizmów umożliwiających monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw stałych, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych oraz innych substancji powstałych w trakcie ich spalania.

Nowelizacja zawiera upoważnienie, zgodnie z którym, minister energii określi w rozporządzeniu szczegółowe wymagania dla paliw stałych (chodzi m.in. o różne rodzaje węgla kamiennego, najczęściej importowanego) oraz dopuszczalny poziom odchylenia od tych wymagań. Centrum Informacyjne Rządu wskazuje, że w ten sposób zostanie ograniczony smog i napływ węgla niesortowanego do Polski.

"Nowe regulacje wyznaczają odpowiednie standardy jakości dla paliw stałych przeznaczonych do celów grzewczych w sektorze komunalno-bytowym. Jednocześnie w rządzie trwają prace nad przygotowaniem działań osłonowych, które zostaną skierowane do najmniej zamożnych obywateli korzystających dotychczas z najgorszej jakości paliw" - informuje CIR w komunikacie.

Przepisy projektu ustawy określają zasady kontrolowania jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu, jeżeli będą one przeznaczone do użycia w gospodarstwach domowych i/lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW (chodzi o kotłownie w budynkach mieszkalnych, szkołach i szpitalach). W takich przypadkach przedsiębiorca będzie musiał wystawić świadectwo jakości paliwa stałego przez niego sprzedawanego.

Jak podkreśla CIR, w świadectwie jakości paliwa zostaną przedstawione wszystkie parametry jakościowe paliwa stałego wskazane w rozporządzeniu ministra energii. "Dzięki temu kupujący uzyska rzetelną wiedzę na temat nabywanego produktu" - czytamy w komunikacie.

Niemniej jednak nowe przepisy umożliwiają zakup paliwa niespełniającego wymagań jakościowych określonych w ustawie przez pośredników z zamiarem ich dalszego dystrybuowania, po okazaniu dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży paliwa stałego.

Czasowe odstąpienie od norm jakości
Przepisy nowelizacji zakładają, że możliwe będzie czasowe odstąpienie od norm jakościowych dla paliw stałych. Odstąpienie to będzie mogło zostać wprowadzone przy niewystarczającej ich podaży na rynku. CIR wskazuje, że "jeśli na rynku wystąpią nadzwyczajne zdarzenia skutkujące zmianą warunków zaopatrzenia w paliwa stałe, powodujące utrudnienia w przestrzeganiu wymagań jakościowych lub zagrażające bezpieczeństwu energetycznemu Polski – to wtedy minister energii będzie mógł w rozporządzeniu, na czas oznaczony nie dłuższy niż 60 dni, pozwolić na odstąpienie od wymagań przewidzianych dla tych paliw".
 

 Prawo ochrony środowiska. Komentarz >>>


Badania jakości paliw stałych w akredytowanych laboratoriach
Nowelizacja zakłada, że podmiotem odpowiedzialnym za pobieranie próbek paliw stałych będzie Inspekcja Handlowa oraz służby Krajowej Administracji Skarbowej. Sposób pobierania próbek ma zostać określony w rozporządzeniu ministra do spraw energii.

Indywidualni nabywcy nie będą kontrolowani
Projekt nie wprowadza kontrolowania paliw stałych w miejscu ich spalania. Kontrole jakości paliwa stałego odbywać się będą jedynie na składach paliw stałych. Koszty kontroli w całości będzie ponosił Skarb Państwa. Jeżeli jednak w wyniku kontroli stwierdzone zostanie, że paliwo stałe nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ustawie, będzie to wystarczającym powodem do obciążenia kontrolowanego kosztami badań i poboru próbek.

Grzywny za wprowadzanie paliwa złej jakości
Za wprowadzenie do obrotu paliw stałych, które są niezgodne z wymogami ustawy i rozporządzenia będzie można wymierzyć karę grzywny od 50 do 500 tys. zł lub karę pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast za wykroczenia mniejszej wagi będzie można wymierzyć karę grzywny od 10 do 100 tys. zł. CIR wskazuje, że jako wykroczenie mniejszej wagi rozumie się niewystawienie świadectwa jakości lub wystawienie świadectwa jakości, w którym wartości parametrów paliwa stałego są niezgodne ze stanem faktycznym.

Projekt nowelizacji zakłada, że karane będzie także nieprzekazanie kopii świadectwa jakości podmiotowi, który nabywa paliwo stałe oraz nieprzechowywanie kopii zaświadczeń i dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży paliwa stałego.

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.  

(DL/CIR)

 

Dorian Lesner 07.03.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE