Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jakie warunki należy spełnić przy transporcie odpadów niebezpiecznych?

Jakie warunki należy spełnić przy transporcie odpadów niebezpiecznych?

19.06.17

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Jakie warunki należy spełnić przy transporcie odpadów niebezpiecznych? 

articleImage: Jakie warunki należy spełnić przy transporcie odpadów niebezpiecznych? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o., transportujący odpady w tym w szczególności transportujący odpady niebezpieczne – również te, sklasyfikowane pod kodem 15 01 10*, docelowo będą podlegali wpisowi do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa. Zgodnie jednak z art. 233 ust. 2 u.o., do czasu utworzenia rejestru, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach. W myśl art. 24 ust. 1 u.o., transport wszelkich odpadów, a zatem również odpadów niebezpiecznych, powinien być realizowany zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady. W przypadku niebezpiecznych odpadów opakowaniowych, a zatem takich, które wykazują co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych, które określa załącznik nr 3 do u.o., transportu powinien odbywać się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. W szczególności chodzi w tym wypadku o przepisy umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. – dalej umowa ADR.

Ponadto zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych oraz organy i jednostki realizujące zadania związane z tym przewozem, określają przepisy ustawy z 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych - dalej u.p.t.n. Zgodnie z art. 2 pkt 4 u.p.t.n., towar niebezpieczny to materiał lub przedmiot, który zgodnie z ADR, RID lub ADN nie jest dopuszczony, odpowiednio, do przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową albo jest dopuszczony do takiego przewozu na warunkach określonych w tych przepisach. W art. 3 u.p.t.n. Warto jednak zaznaczyć, że nie każdy odpad niebezpieczny, będzie stanowił jednocześnie towar niebezpieczny w rozumieniu art. 2 pkt 4 u.p.t.n.

W przypadku niebezpiecznych odpadów opakowaniowych sklasyfikowanych po kodem 15 01 10* w zależności od rodzaju opakowania, a także w zależności od właściwości odpadu, mogą (choć nie muszą) znaleźć zastosowanie przepisy umowy ADR. Wątpliwości w tym zakresie powinien rozwiać doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, którego zgodnie z pkt 1.8.3.1. umowy ADR, obowiązane jest wyznaczyć każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek. Zgodnie z pkt 5.1.3 umowy ADR, próżne nieoczyszczone opakowania (w tym DPPL i duże opakowania), cysterny (w tym pojazdy-cysterny, pojazdy-baterie, cysterny odejmowalne, cysterny przenośne, kontenery-cysterny, MEGC, MEMU) pojazdy i kontenery do przewozu luzem, które zawierały towary niebezpieczne różnych klas, z wyjątkiem klasy 7, powinny być oznakowane i zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze tak, jak w stanie ładownym. W odniesieniu do dokumentacji, należy uwzględnić postanowienia działu 5.4 umowy ADR. Szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu, określają przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z 7.10.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, które wejdą w życie z dniem 24 stycznia 2018 r., choć podkreślenia wymaga, że przepisy nie będą miały zastosowanie w przypadku odpadów stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu u.p.t.n. 

Anna Nieć 19.06.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE