Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jakie sankcje grożą za naruszenie warunków zawartych w instrukcji prowadzenia składowiska odpadów?

Jakie sankcje grożą za naruszenie warunków zawartych w instrukcji prowadzenia składowiska odpadów?

11.10.17

Pytanie pochodzi z LEX Prawo Ochrony Środowiska: Jakie sankcje grożą zarządzającemu składowiskiem za naruszenie warunków zawartych w instrukcji prowadzenia składowiska odpadów? W instrukcji prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne została określona docelowa rzędna składowanych odpadów oraz ich całkowita masa. Na koniec 2016 roku z wyników monitoringu (prowadzonego przez akredytowane laboratorium) wynika, że pozostała wolna pojemność wynosi 19 tyś. m3, natomiast masa składowanych odpadów została przekroczona o 250 Mg. Od 2013 roku zaprzestano składowania zmieszanych odpadów komunalnych, składowane są tylko popioły, których zagęszczenie jest większe niż projektowane 0,600Mg/m3. 

articleImage: Jakie sankcje grożą za naruszenie warunków zawartych w instrukcji prowadzenia składowiska odpadów? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
W art. 135 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o., wskazane zostały obowiązki zarządzającego składowiskiem odpadów. W myśl art. 135 ust. 2 u.o., zarządzający składowiskiem odpadów obowiązany jest utrzymywać i prowadzić składowisko odpadów w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie składowiska odpadów oraz obowiązany jest również zachować wymagania sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, a także wymagania ochrony środowiska, zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów i decyzją zatwierdzającą tę instrukcję. Naruszenie warunków prowadzenia składowiska odpadów, w tym w szczególności nie przestrzeganie wymagań składowania ustalonych w art. 135 ust. 2 zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów i decyzją zatwierdzającą tę instrukcję, stanowi wykroczenie z art. 189 ust. 2 pkt 10 u.o. Zarządzający składowiskiem odpadów, który nie dopełnia ciążących na nim obowiązków w zakresie utrzymywania i prowadzenia składowiska odpadów w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie składowiska odpadów oraz zachowanie wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także wymagań ochrony środowiska, zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów i decyzją zatwierdzającą tę instrukcję, zgodnie z art. 135 ust. 2 u.o., podlega karze aresztu albo grzywny. Orzekanie w tego rodzaju sprawach następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie z 24.08.2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Na marginesie jedynie warto nadmienić, co podkreśla W. Radecki (por. W Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, wyd. IV, opubl.: WK 2016), że w sytuacji, gdy "zachowanie zarządzającego składowiskiem odpadów stypizowane w art. 189 pociągnęło za sobą realną możliwość zagrożenia życia lub zdrowia człowieka, spowodowania istotnego obniżenia jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, zarządzający składowiskiem odpowiada nie za wykroczenie, lecz za przestępstwo z art. 183 § 1 k.k. w przypadku umyślności, a za przestępstwo z art. 183 § 6 k.k. w przypadku nieumyślności." 

Anna Nieć 11.10.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE