Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jakie dokumenty powinny być dołączone do wniosku o wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej?

Jakie dokumenty powinny być dołączone do wniosku o wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej?

08.01.18

Pytanie pochodzi z LEX Prawo Ochrony Środowiska: Jakie dokumenty powinny być dołączone do wniosku o wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej?  

articleImage: Jakie dokumenty powinny być dołączone do wniosku o wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej? fot. Thinkstock

Pytanie:
Czy można stosować art. 64 § 2 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a., w przypadku postępowania w sprawie wydania zezwolenia na wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej w oparciu o ustawę z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych gdy wniosek nie zawiera np. planu zagospodarowania terenu, dokumentu potwierdzającego prawo do terenu, zgody współwłaściciela? Czy w przypadku nieuzupełnienia wniosku po wysłaniu pisma do wnioskodawcy w sprawie dokumentów opisanych w formularzu wniosku (opracowanym przez organ, zamieszczony na bip) w terminie 7 dni możemy pozostawić wniosek bez rozpatrzenia?

Ze względu na brak sprecyzowania dokumentów do przedłożenia wraz z wnioskiem w ustawie stosowany jest bardzo często (czy słusznie ?) art. 50 § 1 i art. 54 § 1 pkt 5 k.p.a. Co należy rozumieć jako brak formalny wniosku, ustawa nie precyzuje dokumentów niezbędnych do przedłożenia wraz z wnioskiem?

Odpowiedź:
Faktycznie ustawa z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l., nie określa katalogu wymaganych dokumentów. jakie powinny towarzyszyć wnioskowi, stąd na tym tle pojawiają się różne wątpliwości co do zasadności niektórych wymagań w tym zakresie. Stąd, w różnych starostwach jako załączniki do wniosku wskazywane są różne dokumenty. Tymczasem w art. 11 u.o.g.r.l. mowa jest wyłącznie o konieczności złożenia wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. A skoro tak, to mając na uwadze, że na etapie składania wniosku organ nie może wymagać dokumentów niewskazanych w ustawie, także sam wniosek, bez towarzyszących mu jakichkolwiek dokumentów powinien zostać przyjęty do rozpatrzenia. Właśnie ze względu na brak wskazania wymaganych dokumentów organ nie może żądać uzupełnienia braków formalnych wniosku. Dopiero po wszczęciu postępowania, w trybie art. 50 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. organ może żądać dostarczenia mu dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy.

Uwagi:

W praktyce, starostwa zamieszczają na swoich stronach internetowych rodzaje dokumentów, jakie wnioskodawca musi załączyć do wniosku. Dokumenty, które zawsze są wskazywane jako wymagane, to oprócz wypełnionego wniosku kserokopia dowodu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (np. umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, umowa dzierżawy, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów i budynków) lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wymagane przy złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę oraz projekt planu zagospodarowania przestrzennego działki (działek) z zaznaczonym obrysem powierzchni do wyłączenia, podpisanym przez uprawniony podmiot (oryginał lub kserokopia z oryginałem do wglądu). Jednakże w mojej ocenie, organ, który otrzymał wyłącznie sam wniosek również powinien go rozpatrzyć bez wzywania do uzupełniania braków formalnych. Jeśli wezwie wnioskodawcę do takiego uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 k.p.a. i pozostawi wniosek bez rozpoznania, gdy wnioskodawca nie uzupełni go o żądane dokumenty, to w przypadku zarzutu wnioskodawcy o bezczynność organu zarzut ten zostanie uznany za uzasadniony, gdyż u.o.g.r.l. nie daje podstaw do formułowania katalogu wymaganych dokumentów. 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE