Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jaka jest właściwość rzeczowa wojewody jako organu ochrony środowiska?

Jaka jest właściwość rzeczowa wojewody jako organu ochrony środowiska?

21.04.17

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Do jakich spraw jest właściwy wojewoda wymieniony w art. 376 pkt 3 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś.?  

articleImage: Jaka jest właściwość rzeczowa wojewody jako organu ochrony środowiska? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Zakres kompetencji wojewody określony został w art. 3 ustawy z 23.01.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie - dalej u.w.a.r.

Podstawowe zadania wojewody w zakresie ochrony środowiska to: kontrola przestrzegania przepisów prawa o ochronie środowiska, monitoring środowiska oraz przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

Rola wojewody sprowadza się z reguły do funkcji koordynującej, określenia zadań i kontroli ich wykonania.

Większość dawnych kompetencji wojewody w zakresie ochrony środowiska przejął marszałek województwa oraz regionalny dyrektor ochrony środowiska. Wojewoda posiada znaczne kompetencje w razie wystąpienia awarii (art. 246 ust. 1 p.o.ś.).

Ponadto, jako przedstawiciel Rady Ministrów zapewnia współdziałanie organów administracji rządowej i samorządowej w danym województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniom środowiska.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 376 p.o.ś., wojewoda, obok innych wskazanych w tym przepisie, organów upoważniony został do sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów, o czym stanowi art. 379 ust. 1 p.o.ś.

Zakres kompetencji wojewody określony został w art. 3 u.w.a.r. Zadania administracji rządowej w województwie wykonuje między innymi wojewoda. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie; zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie; organem rządowej administracji zespolonej w województwie; organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności (z zastrzeżeniem wynikającym z art. 3 ust. 2 u.w.a.r.); organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji; reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach; organem wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. Wojewoda jest zwierzchnikiem administracji zespolonej (rządowej administracji terenowej). Bezpośrednio podlega mu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Obok funkcjonuje nadto administracja niezespolona, która nie podlega wojewodzie, lecz właściwemu ministrowi lub innemu centralnemu organowi administracji rządowej. W województwie przedstawicielem organów ochrony środowiska administracji niezespolonej jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Wojewoda jest uprawniony do stosowania narzędzi koordynacyjnych i nadzorczych dla celów ochrony środowiska. Odpowiada za wykonanie polityki rządu na obszarze województwa, zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej w województwie i kieruje ich działalnością m.in. w zakresie zapobiegania zagrożeniom środowiska, klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków.

Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych (zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub środowiska) polecenia kierowane mogą być również do organów samorządu terytorialnego i są dla nich obowiązujące.

Zadania w zakresie ochrony środowiska obejmują: kontrolę przestrzegania przepisów prawa o ochronie środowiska, monitoring środowiska oraz przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

Wojewoda wykonuje powyższe zadania przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, nadto w sytuacjach kryzysowych - Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego (WZZK), jako organ pomocniczy wojewody.

Autor: Anna Hejnar-Zawisza

21.04.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE