Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak zagospodarować odpady pożniwne?

Jak zagospodarować odpady pożniwne?

05.07.18

Odpady pożniwne mogą zostać przeznaczone do skarmiania zwierząt, kompostowania, wytworzenia biogazu albo spalania w celu uzyskania energii. Na działania te nie jest potrzebne zezwolenie. Natomiast inaczej jest przy współspalaniu takiej biomasy z innym paliwem.

articleImage: Jak zagospodarować odpady pożniwne? fot. Thinkstock

Pytanie użytkownika LEX Ochrona Środowiska:

Jak zagospodarować odpady pożniwne? Czy możliwe jest uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie, które polegałoby na spalaniu ich w temperaturze ok. 90 stopni Celsjusza w kotle na węgiel, który dopuszcza spalanie także innych materiałów?

Odpowiedź

Odpady pożniwne to: słoma, wytłoki, plewy, kolby i łupiny orzechów, oraz resztki powstałe w innych procesach przetwórczych.

Jest to biomasa zdefiniowana w art. 2 pkt 6 lit. b i lit. c ustawy z 14.12. 2012 r. o odpadach (dalej u.o.). Jako biomasę wyłączoną z zakresu stosowania u.o. traktować można wyłącznie odpady z grupy 02 01 - odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa.

Odpady pożniwne mogą zostać przeznaczone do skarmiania zwierząt, kompostowania, wytworzenia biogazu albo spalania w celu uzyskania energii.
Na działania te nie jest potrzebne zezwolenie na przetwarzanie odpadów, bowiem odpady pożniwne wyłączone są z zakresu u.o.

Natomiast na współspalanie takiej biomasy z innym paliwem, np. węglem, można uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Zezwolenie nie byłoby wymagane, gdyby spalana była wyłącznie wskazana biomasa roślinna za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. b i lit.c u.o. przepisów ustawy nie stosuje się do biomasy w postaci: słomy oraz innych, niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej wykorzystywanej w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.

W tym kontekście moim zdaniem u.o., tym samym art. 43 ust. 2 u.o., nie ma zastosowania (jako cały przepis) do wskazanych w pytaniu w lit. b i c produktów składających się z pozostałości roślinnych z produkcji rolnej i pozostałości roślinnych wytworzonych w czasie żniw.

Zgodnie z art. 163 ust. 1 pkt 1 u.o. przepisów art. 155-162 u.o. nie stosuje się do instalacji termicznie przekształcających wyłącznie odpady:

  1. roślinne z rolnictwa i leśnictwa;
  2. roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli odzyskuje się wytwarzaną energię cieplną;
  3. włókniste, roślinne z procesu produkcji pierwotnej masy celulozowej i z procesu produkcji papieru z masy, jeżeli odpady te są spalane w miejscu produkcji, a wytwarzana energia cieplna jest odzyskiwana;
  4. korka;
  5. drewna, z wyjątkiem drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej;
  6. pochodzące z poszukiwań i eksploatacji zasobów ropy i gazu ziemnego na platformach wydobywczych na morzu oraz spalanych na tych platformach.

W tym przypadku wyłączono ze stosowania konkretne przepisy u.o., tj. art. 155-162 u.o., a nie całą ustawę. Nie wyłączono więc stosowania art. 43 ust. 2 u.o.

Zatem, na spalanie (w celu odzysku energii) samej biomasy w kotle, w którym mogą być spalane także inne paliwa, zezwolenie nie może być wydane. Natomiast w przypadku jej spalania z innymi paliwami, np. węglem, zezwolenie jest konieczne.

Piotr Ćwiek 05.07.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE