Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy w ramach punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpady może zbierać każdy przedsiębiorca?

Czy w ramach punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpady może zbierać każdy przedsiębiorca?

14.09.17

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Czy każdy przedsiębiorca może zbierać odpady w ramach punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czy powinien spełnić jakieś szczególne wymagania?  

articleImage: Czy w ramach punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpady może zbierać każdy przedsiębiorca? fot. Thinkstock

Pytanie: 
Co zawiera dodatkowo zezwolenie na PSZOK?

Czym różni się od zwykłego zezwolenia starosty na zbieranie odpadów?

Czy przedsiębiorca powinien załączyć do wniosku potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej w myśl przepisów ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g.?

Czy jeżeli jest to nowa działalność i w ramach działalności PSZOK będą zbierane odpady złomu, to przedsiębiorca powinien uzyskać przed uzyskaniem przedmiotowego zezwolenia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Czy w ramach PSZOK można zbierać wyłącznie odpady komunalne, czy także inne?

Odpowiedź:
Aby prowadzić PSZOK, przedsiębiorca musi uzyskać nie tylko zezwolenie na zbieranie odpadów w trybie art. 42 ust. 1 i art. 43 ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o., ale również wygrać przetarg na jego prowadzenie lub utworzenie, utrzymanie i prowadzenie, a następnie zawrzeć z gminą umowę.

Nie wydaje się odrębnych zezwoleń na prowadzenie PSZOK.

Podmiot prowadzący PSZOK nie jest przedsiębiorcą odbierającym odpady, tylko przedsiębiorcą zbierającym odpady. Zatem nie musi on posiadać wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b u.u.c.p.g.

Podmiot prowadzący PSZOK może przyjmować tylko te rodzaje odpadów, które zostaną wskazane w uchwale rady gminy podjętej na podstawie art. 6r ust. 3 u.u.c.p.g.

W ramach PSZOK zbiera się wyłącznie odpady komunalne, co nie oznacza, że są to wyłącznie odpady z grupy 20. Rodzaje odpadów, jakie można zbierać w PSZOK, wskazuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 17.06.2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi - dalej r.w.o.z.o., ale to, czy faktycznie wszystkie rodzaje odpadów tam wskazanych będą przyjmowane do PSZOK, zależy od tego, co postanowi rada gminy w uchwale podjętej na podstawie art. 6r ust. 3 u.u.c.p.g.

Podmiot prowadzący PSZOK zbierał odpady zużytego sprzętu, to musiałby uzyskać wpis do GIOŚ, o którym mowa w przepisach ustawy z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Prowadzący PSZOK prowadzi ilościową i jakościową ewidencję odpadów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. W przypadku odbierania odpadów komunalnych posiadacz odpadów jest obowiązany sporządzić osobno kartę ewidencji odpadu (KEO) dla każdej gminy, z terenu której odbiera odpady komunalne, jeżeli PSZOK przyjmuje odpady z kilku gmin.

PSZOK, w którym zbierane są odpady komunalne, w tym odpady metali będące złomem (np. 17 04 05), nie wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. PSZOK nie jest punktem zbierania złomu. Nie jest również przedsięwzięciem w rozumieniu art. 71 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Uzasadnienie:
Jakkolwiek prawodawca nałożył na prowadzących PSZOK szereg obowiązków, to jednak nie zdefiniował pojęcia "podmiot prowadzący PSZOK". Jest on posiadaczem odpadów w rozumieniu u.o., prowadzącym zbieranie odpadów. Wynika to wprost z art. 9c ust. 1a u.u.c.p.g. Mając na uwadze powyższe i sięgając do definicji posiadacza odpadów zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 19 u.o., można wywieść, że podmiotem PSZOK może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej będąca w posiadaniu odpadów i prowadząca ich zbieranie.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 u.o., prowadzenie zbierania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Z takiego obowiązku na mocy art. 45 ust. 1 pkt 11 u.o. zwolnione zostały jedynie punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami. Zatem podmiot prowadzący PSZOK inny niż gmina powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie zbierania odpadów.

Prowadzenie PSZOK i działalności polegającej na zbieraniu odpadów w punkach ich zbiórki to dwa różne rodzaje działalności, także wtedy gdyby firma miała zbierać w punkcie zbierania odpadów odpady o kodach, jakie przyjmuje w PSZOK. Akt u.o. nie zabrania zbierania odpadów komunalnych w innych punktach niż PSZOK, nie wyłącza ze zbierania odpadów żadnego rodzaju odpadu (pod warunkiem spełnienia wymagań u.o. w tym zakresie i ewentualnie innych ustaw), z wyłączeniem odpadów zielonych, zmieszanych, nie ogranicza kręgu podmiotów, od których te odpady można przyjąć, ani nie wyłącza jednoczesnego prowadzenia PSZOK i punktu zbierania odpadów. Jednakże o ile prowadzenie PSZOK odbywa się na podstawie u.u.c.p.g., z uwzględnieniem niektórych wymagań u.o. jak np. obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów czy prowadzenia ewidencji według zasad art. 66 i n. u.o., to prowadzenie zbierania odpadów odbywa się wyłącznie na podstawie u.o.

W objaśnieniu nr 13 załącznika nr 2 do r.w.o.z.o. określono, że wśród odpadów metali, które należy uwzględnić w sprawozdaniu, wskazuje następujące odpady: 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11. Odpady te uważane są za złom. 

Piotr Ćwiek 14.09.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE