Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy rekultywacja terenu z wykorzystaniem odpadów wymaga decyzji środowiskowej?

Czy rekultywacja terenu z wykorzystaniem odpadów wymaga decyzji środowiskowej?

23.04.18

Rekultywacja terenu zdegradowanego nie jest przedsięwzięciem znacząco oddziaływającym na środowisko.

articleImage: Czy rekultywacja terenu z wykorzystaniem odpadów wymaga decyzji środowiskowej? fot. Thinkstock

Pytanie:
Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś. przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko są instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47 r.p.z.o.ś., z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów.

Co znaczy zwrot "miejsca retencji powierzchniowej odpadów"?

Na terenie naszego powiatu jedna z gmina prowadzi rekultywację terenu zdegradowanego będącego w jej dyspozycji. W tym zakresie RDOŚ wydał decyzję o szkodzie w środowisku oraz decyzję ustalającą warunki rekultywacji tego terenu. Aktualnie w ramach prowadzonej rekultywacji gmina przewiduje wykorzystać również odpady o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe), co ma na celu wzbogacenie gleby.

Czy tego rodzaju przedsięwzięcie kwalifikuje się jako "miejsce retencji powierzchniowej odpadów", a tym samym - czy przed przystąpieniem do tego rodzaju działań wymagane byłoby uzyskanie decyzji środowiskowej przez gminę?

Odpowiedź:
Przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych na danym gruncie nie jest miejscem retencji powierzchniowej odpadów.

Decyzja środowiskowa nie jest wymagana.

Rekultywacja terenu zdegradowanego nie jest przedsięwzięciem znacząco oddziaływającym na środowisko w rozumieniu ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie:
Retencja powierzchniowa odpadów (dawniej określana mianem zlewiska ścieków) jest rodzajem unieszkodliwiania odpadów określonym w załączniku nr 2 do ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach symbolem D4.

Proces unieszkodliwiania określony jako retencja powierzchniowa obejmuje m.in. umieszczanie odpadów ciekłych i szlamów w dołach, poletkach osadowych lub lagunach itd. Natomiast wykorzystywanie komunalnych osadów ściekowych do rekultywacji terenu zdegradowanego jest odzyskiem odpadów, a nie ich unieszkodliwianiem. 

Piotr Ćwiek 23.04.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE