Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy przychodnia jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji utylizowanych leków?

Czy przychodnia jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji utylizowanych leków?

07.03.18

Pytanie pochodzi z LEX Prawo Ochrony Środowiska: Czy jest obowiązek prowadzenia rejestru przeterminowanych i utylizowanych leków w przychodni, dotyczy kropli do oczu, uszu, tabletek np. obniżających ciśnienie, moczopędnych, przeciw bólowych? Jakie jest prawidłowe postępowanie w przychodni z przeterminowanymi lekami podawanymi drogą p.o., s.c, i.m, i.v nie należącymi do grupy N.? 

articleImage: Czy przychodnia jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji utylizowanych leków? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Przychodnia bez względu na ilość wytwarzanych odpadów jest obowiązana do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 67 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o., w tym do prowadzenia karty ewidencji odpadów.

Przychodnia ma obowiązek stosować, opracowaną przez siebie, szczegółową procedurę postępowania z odpadami medycznymi w zakresie selektywnego zbierania, transportu i wstępnego magazynowania odpadów medycznych wraz z instrukcją selektywnego zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania.

Uzasadnienie:
Zgodnie z u.o., odpady medyczne to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Wśród odpadów medycznych znajdują się przeterminowane leki.

Przychodnia bez względu na ilość wytwarzanych odpadów jest obowiązana do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 67 u.o., w tym do prowadzenia karty ewidencji odpadów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów, odpady w katalogu odpadów zostały podzielone w zależności od źródła ich powstawania na 20 grup, odpady medyczne zaliczone zostały do 18 grupy. Załącznik do przedmiotowego rozporządzenia zawiera katalog odpadów wraz z kodami ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych.

Wśród odpadów medycznych wyodrębniono m.in.:

- leki cytotoksyczne i cytostatyczne kod: 18 01 08*,

- leki inne niż wymienione w 18 01 08 – kod: 18 01 09,

- leki cytotoksyczne i cytostatyczne -18 02 07*,

- leki inne niż wymienione w 18 02 07 – kod: 18 02 08.

Zasady postępowania z odpadami medycznymi powstałymi w miejscu ich wytwarzania określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5.10.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi - dalej r.s.s.p. R.s.s.p. dotyczy odpadów medycznych:

1) zakaźnych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*;

2) niebezpiecznych, innych niż zakaźne, o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*;

3) innych niż niebezpieczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81.

Wśród odpadów medycznych innych niż niebezpieczne wyróżniamy:

odpady o kodzie:

- 18 01 09 tj. leki inne niż wymienione w 18 01 08 np. odrzucone partie towaru, wadliwe, przeterminowane, zanieczyszczone leki, środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory grupy I-R.

R.s.s.p. określa m.in. zasady postępowania przy gromadzeniu odpadów medycznych w pojemnikach lub workach w miejscach ich powstawania oraz przy wstępnym magazynowaniu odpadów medycznych w obiektach, w których udziela się świadczeń zdrowotnych lub prowadzi badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny a także warunki transportu wewnętrznego odpadów medycznych w obiektach, w których udziela się świadczeń zdrowotnych lub prowadzi badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny.

Poza ww. wytycznymi r.s.s.p. nakazuje podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych opracowanie szczegółowych procedur postępowania z odpadami medycznymi.

Stosownie do treści § 11 ust. 1, r.s.s.p. podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych lub prowadzące badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny stosują, opracowaną przez siebie, szczegółową procedurę postępowania z odpadami medycznymi w zakresie selektywnego zbierania, transportu i wstępnego magazynowania odpadów medycznych wraz z instrukcją selektywnego zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania. 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE