Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego mogą być spalane?

Czy produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego mogą być spalane?

27.03.18

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdy mają być przekształcone termicznie, objęte są regulacjami rozdziału 2 ustawy o odpadach.

articleImage: Czy produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego mogą być spalane? fot. Thinkstock

Artykuł 3 ust. 1 pkt 29 u.o. zawiera definicję termicznego przekształcania odpadów i jest to spalanie odpadów przez ich utlenianie oraz inne procesy termicznego przetwarzania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów są następnie spalane.

Zatem, wobec UPPZ, o których mowa w art. 2 pkt 9 u.o., zastosowanie znajdą przepisy rozdziału 2 u.o. - Termiczne przekształcanie odpadów.

Jedynie zwierzęta, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierzęta uśmiercone w celu wyeliminowania chorób epizootycznych, i które są unieszkodliwiane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 21.10.2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 - dalej rozporządzenie 1069/2009 nie są objęte regulacjami u.o., zatem nawet w przypadku ich termicznego przekształcenia nie będą znajdowały postanowienia u.o., a znajdą zastosowanie przepisy rozporządzenia 1069/2009.

Spalanie lub współspalanie zwłok zwierząt, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia 1069/2009, powinno odbywać się bez uprzedniego przetwarzania (unieszkodliwienia) lub po uprzednim przetworzeniu, w drodze sterylizacji ciśnieniowej (czyli przetworzenia, po zmniejszeniu rozmiaru cząstki do nie więcej niż 50 mm, w temperaturze przekraczającej 133 stopni C przez co najmniej 20 minut bez przerwy, przy ciśnieniu bezwzględnym co najmniej 3 barów) i trwałego oznaczenia materiału wynikowego.

Metody usuwania materiału kategorii II szczegółowo precyzuje rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z 25.02.2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy.

Uwagi:

Treść art. 2 pkt 9 i pkt 10 u.o. brzmi identycznie jak art. 1 ust. 2 lit. b i lit. c dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, który to przepis został implementowany w całości do u.o.

Piotr Ćwiek 27.03.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE