Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy na składowisku odpadów należy zainstalować pochodnię do spalania gazu, jeżeli jego emisja jest poniżej poziomu wykrywalności?

Czy na składowisku odpadów należy zainstalować pochodnię do spalania gazu, jeżeli jego emisja jest poniżej poziomu wykrywalności?

12.09.17

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: W studni odgazowującej na składowisku odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne nie wykryto od kilku lat gazu (emisja poniżej poziomu wykrywalności). Czy w takim przypadku spółka ma obowiązek instalowania pomimo to pochodni do spalania gazu? Zaznaczę, iż frakcja 0-80 mm nie jest składowana na tym składowisku. Nie są składowane również odpady zmieszane komunalne oraz zielone. Głównym materiałem, jaki jest składowany, jest frakcja nadsitowa oraz sektor popiołu. 

articleImage: Czy na składowisku odpadów należy zainstalować pochodnię do spalania gazu, jeżeli jego emisja jest poniżej poziomu wykrywalności? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
To, czy składowisko powinno być wyposażone w pochodnię do spalania gazu, powinno wynikać z postanowień projektu budowlanego, pozwolenia budowlanego lub instrukcji prowadzenia składowiska. Jeśli jednak na składowisku gaz nie powstaje od kilku lat i jest to potwierdzone badaniami monitoringowymi, to w mojej ocenie nie ma potrzeby budowania pochodni do spalania gazu. Podmiot zarządzający składowiskiem w momencie kontroli, np. WIOŚ albo organu wydającego pozwolenie zintegrowane, powinien jednak przedstawić dowód potwierdzający, że gaz składowiskowy nie powstaje na podstawie badań monitoringowych, o których mowa w § 22 pkt 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów - dalej r.s.o.

Uzasadnienie:
Z § 8 ust. 1 r.s.o. wynika, że składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających biodegradacji, wyposaża się w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego, w skład której wchodzić powinny urządzenia do energetycznego zagospodarowania biogazu lub pochodnia (jednakże przepis nie wskazuje w sposób jednoznaczny urządzeń, które powinny wchodzić w skład ww. instalacji). Jeśli więc na składowisku nie są składowane odpady zielone i komunalne, a frakcja nadsitowa również nie należy do odpadów biodegradowalnych, to podmiot prowadzący składowisko nie musi instalować pochodni do spalania gazu. Jeżeli składowisko wyposażone jest w studnie odgazowujące, to pomiar wykaże, czy faktycznie jest on wytwarzany, zgodnie bowiem z § 22 pkt 6 r.s.o., monitoring w fazie eksploatacji polega na pomiarze emisji gazu składowiskowego.

Gdyby np. pozwolenie zintegrowane przewidywało konieczność wybudowania pochodni, to podmiot zarządzający składowiskiem mógłby wystąpić do organu, który wydawał to pozwolenie, o zmianę tej decyzji polegającą na odstąpieniu od obowiązku budowy pochodni, przedkładając na dowód wyniki badań monitoringowych.

Gdyby podczas kontroli WIOŚ stwierdził, że podmiot zarządzający nie wyposażył składowiska w pochodnie, a zdaniem kontrolujących pochodnia powinna zostać wybudowana (bo np. gaz nie jest wykorzystywany do celów energetycznych, a budowę pochodni przewiduje projekt budowlany albo pozwolenie zintegrowane), to w zaleceniach pokontrolnych nakaże budowę pochodni. Jednakże prawdopodobieństwo takiego rozwiązania jest niewielkie. Skoro gaz nie występuje, to budowa pochodni byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. 

Piotr Ćwiek 12.09.17
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • Łukasz Hada IP: 95.48.* 06-11-2017
    Dzień dobry
    Niestety trudno się zgodzić z tezą zawartą w odpowiedzi autora. Obowiązek budowania systemu ujmowania i zagospodarowania gazu składowiskowego nie jest uzależniony od tego czy i w jakich ilościach ten gaz powstaje, ale od faktu składowania odpadów o określonych właściwościach (w tym przypadku czy są to odpady ulegające procesowi biodegradacji). Jedyna możliwość odstąpienia od budowy systemu odgazowania to wykazanie że na składowisku nie są deponowane odpady biodegradowalne.
    Pozdrawiam

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE