Czy firma działająca poza ustanowionym w gminie systemem gospodarki odpadami komunalnymi może zbierać zużytą odzież i tekstylia z kontenerów?

Czy firma działająca poza ustanowionym w gminie systemem gospodarki odpadami komunalnymi może zbierać zużytą odzież i tekstylia z kontenerów?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska

Wszystkie odpady komunalne powstałe na terenie gminy odbierane są przez firmę wyłonioną w przetargu oraz odbierane są w PSZOK. PSZOK i firma wyłoniona w przetargu opłacane są z opłat za śmieci mieszkańców, czyli wszystko zamyka się w gminnym systemie gospodarki odpadami.

W gminie nie ustalono selektywnej zbiórki odpadów tekstyliów i odzieży. Pojawiła się inna firma, która zgłosiła chęć odbioru tekstyliów i odzieży na terenie gminy, w postaci rozstawienia na terenie gminy kontenerów na taką odzież. Podmiot ten posiada wpis do rejestru regulowanego na kody 20 01 10, 20 01 11, czyli prawdopodobnie będzie chciał odpierać te odpady jako odpady komunalne.

Czy taki podmiot może odbierać takie odpady z terenu gminy?

Czy będzie musiał składać sprawozdania kwartalne?

Czy w tej sytuacji jakaś część odpadów komunalnych będzie wyciekała poza gminny system gospodarki odpadami?

Czy gmina może zezwalać podmiotom, które chcą odbierać poza systemem np. zużyte opony, AGD, RTV i tekstylia pod kodami odpadów komunalnych?

Odpowiedź:

Firma deklarująca odbieranie tekstyliów i zużytej odzieży nie może działać jako przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, jeśli na terenie objętym systemem nie została wyłoniona w drodze przetargu, jako podmiot, który będzie świadczył ww. usługi. Nie ma przy tym znaczenia, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej ani to, że w gminie nie ustalono selektywnej zbiórki odpadów 20 01 10 i 20 01 11.

Jeśli gmina nie objęła systemem gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych, to wtedy firma może odbierać z nich wyłącznie odpady 20 01 10 i 20 01 11 na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych. Także inne firmy posiadające wpis do rejestru mogą odbierać odpady takie jak: opony, zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny pod kodami odpadów komunalnych, zgodnie ze źródłem wytworzenia. Wtedy firmy składają sprawozdania do wójta.

Zaproponowana przez firmę formuła zbiórki odpadów jest niedopuszczalna.

Uzasadnienie:

Nie po to ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) – u.u.c.p.g. wprowadziła system gospodarowania odpadami w gminie, aby na jej terenie poza systemem działali przedsiębiorcy odbierający odpady, także wtedy, gdy uzyskają wpis do rejestru, a zatem spełniają wszystkie warunki, o których mowa w u.u.c.p.g. oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Ich działalność na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest dopuszczona tylko na terenach nieruchomości niezamieszkałych, jeśli gmina nie objęła ich systemem.

Firmy posiadające zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych mogą je zbierać (ale nie odbierać) na podstawie zezwolenia na zbieranie odpadów uzyskanego w trybie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o., gdyż u.u.c.p.g. i u.o. nie zabraniają zbierania odpadów komunalnych. Tacy przedsiębiorcy nie składają sprawozdań do wójta. Gdyby w gminie pojawiło się wielu takich zbierających odpady komunalne selektywnie zebrane i właściciele nieruchomości przekazywaliby im wytworzone przez siebie odpady (selektywnie zebrane), to prędzej czy później gmina mogłaby mieć problem z osiągnięciem wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów.

Janusz Jerzy, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska

Odpowiedzi udzielono 12.12.2013 r.

Data publikacji: 16 grudnia 2013 r.